XXVIII Sesja Rady Miasta Grajewo i wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo

herb_Grajewa_ver_12.png


                       OGŁOSZENIE


    Uprzejmie informuję, że dnia 27 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miasta Grajewo.
    Rada Miasta obradować będzie w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury.

    W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania
szczególnych środków ostrożności zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

    Informuję również, że po uzgodnieniach z Burmistrzem Miasta Grajewo, Naczelnicy
Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udzia-łu w obradach sesji Rady Miasta.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Podsumowanie obchodów 480. rocznicy nadania praw miejskich Grajewu.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta Grajewo za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi
dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
b) określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nie-ruchomości jako lokalu mieszkalnego;
c) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-rząt na terenie miasta Grajewo w 2021 roku”;
d) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2021 r.;
e) planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na 2021 r.;
f) planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta na 2021 r.;
g) planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta na 2021 r.;
h) planu pracy Rady Miasta na 2021 r.;
i) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 r.;
j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2021-2036;
k) przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości;
l) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Grajewie
w 2021 r.;
m) określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
9. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miasta Grajewo.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie XXVIII Sesji Rady Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-RząsaOGŁOSZENIE


Biuro Rady Miasta ogłasza, że odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych w dniu 27 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 9.00.  Komisje obradować będą w sali widowiskowejGrajewskiego Centrum Kultury.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szcze-gólnych środków ostrożności zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Informujemy również, że Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w posiedzeniu.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3. Przedstawienie projektu rewitalizacji  miasta Grajewo.
4. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta Grajewo za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi
dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
b) określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży
nieruchomości jako lokalu mieszkalnego;
c) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Grajewo w 2021 roku”;
d) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2021 r.;
e) planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na 2021 r.;
f) planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta na 2021 r.;
g) planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta na 2021 r.;
h) planu pracy Rady Miasta na 2021 r.;
i) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 r.;
j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2021-2036;
k) przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości;
l) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej
w Grajewie w 2021 r.;
m) określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Aktualności

Powrót na początek strony