W Grajewie powstało Centrum Organizacji Pozarządowych

Ilustracja do artykułu COP.jpg

Od 1 sierpnia 2020 r. swoją działalność w Grajewie rozpoczyna Centrum Organizacji Pozarządowych. To miejsce, w którym organizacje pozarządowe będą miały stworzone warunki do aktywnej działalności oraz podnoszenia profesjonalizmu swoich członków, pracowników i wolontariuszy poprzez działania edukacyjne i poradnictwo. COP daje także możliwość integracji sektora pozarządowego, budowania współpracy i komunikacji między administracją samorządową, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi.

Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie powstało w ramach Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. W lipcu br. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: „Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej w mieście Grajewo w 2020 r. pn. „Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie”. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie i to właśnie ono kierować będzie COP.

Centrum Organizacji Pozarządowych swoją siedzibę będzie miało w budynku należącym do miasta przy ul. Wojska Polskiego 61. Teraz przeprowadzony zostanie tam remont. Po jego zakończeniu z pomieszczeń i sprzętu korzystać będą mogły tylko organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne i inne podmioty ze sfery pożytku publicznego. Lokal nie będzie mógł być natomiast użyczany osobom fizycznym czy organizacjom na działalność religijną i polityczną.

Aktualności

Powrót na początek strony