Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność miasta Grajewo przy ul. św Piotra

Działki_św Piotra.JPG

Grajewo dnia 2021.01.08.

O G Ł O S Z E N I EO  P R Z E T A R G U

Na podstawie  art.38,art.40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z2020r. poz. 1990 ) i § 3,  § 6,  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1490, z 2020 r. poz.1698).

Burmistrz Miasta Grajewo

Ogłasza przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność miasta Grajewo.

Nieruchomości położone w Grajewie przy ul. św. Piotra:

-nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2120/9, 2113/20 o łącznej powierzchni 0,1300 ha cena wywoławcza –115.000,00 zł + 23 % VAT ( 26.450,00 zł ) = 141.450,00 zł wadium –28.290,00 zł

-nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2120/10, 2113/21 o łącznej powierzchni 0,1202 ha cena wywoławcza –107.000,00 zł + 23 % VAT ( 24.610,00 zł ) = 131.610,00 zł wadium  -26.322,00 zł

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie są one przedmiotem żadnych zobowiązań. Informacje o warunkach przetargu :

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej 6 A w sali nr 29 w dniu 18lutego 2021r.o godz. 1000–nieruchomość oznaczona nr 2120/9, 2113/20, o godz. 1100–nieruchomość oznaczona nr 2120/10, 2113/21
 2. Poprzednie przetargi na  sprzedaż  nieruchomości  zakończyły się  wynikiem negatywnym odbyły się w dniu 23 kwietnia 2020 r. i 08 lipca 2020 r.
 3. Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  będzie  okazanie  dowodu  wpłaty  wadium oraz przedłożenie Komisji Przetargowej:

-w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw

-w  przypadku  osób  prawnych - aktualnego  dokumentu  poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy

- złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (  Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1990)  oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.  z  2014  r.  poz.1490,  z2020  r.  poz.  1698) oraz o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęcie bez zastrzeżeń.

 1. Wadium w wysokości określonej powyżej, uczestnicy przetargu powinni wpłacić w formie pieniężnej na rachunek bankowy najpóźniej do dnia 15lutego 2021r. na konto depozytowe Urzędu Miasta Grajewo Nr 04 1020 1332 0000 1202 1073 6082PKO  Bank  Polski  SAO/Białystok C.K. w Łomży( za dzień wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na koncie Urzędu Miasta ).Do przetargu dopuszczone zostaną tylko osoby, które prawidłowo dokonały wpłaty wadium. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 3. Osobom,  które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po  zamknięciu  przetargu,  jednak  nie  później  niż  przed  upływem  3  dni  od  dnia odwołania,  zamknięcia,  unieważnienia  lub  zakończenia  przetargu  wynikiem negatywnym.
 4. O miejscu i terminie zawarcia umowy, Nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferuje co  najmniej jedno  postąpienie  powyżej ceny wywoławczej.
 7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

Informacje dodatkowe.

 1. a) Nabywca  nieruchomości  zobowiązuje się  wpłacić  cenę  zbycia  nieruchomości osiągniętą w przetargu na konto Urzędu Miasta Grajewo Nr 241020 1332 0000 1502 12142172PKO Bank Polski SA O/Białystok C.K. w Łomży ,nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 2. b) Powyższe nieruchomości zgodnie   z   miejscowym   planem   zagospodarowania przestrzennego  terenu  położonego  na Osiedlu  Jana  Pawła  II  znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem: 6MN –przeznaczenie podstawowe : zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie uzupełniające : usługi dla ludności z  wykluczeniem  działalności  uciążliwej,  urządzenia   infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.
 3. c) Uczestnicy  biorą  udział  w  przetargu  osobiście  lub  przez  pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. 
 4. d) Przy  nabyciu  nieruchomości  przez  cudzoziemca  zastosowanie  mają  przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców(  Dz. U. z 2017 r., poz.2278). 
 5. e) Niniejszy  przetarg  jest ogłoszony po upływie terminu ( 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia  wykazu  )  do  złożenia  wniosku  przez  osoby,  którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2020 r. poz.1990).  W  wyznaczonym  terminie  nie  wpłynęły  wnioski  od  osób  którym przysługuje  pierwszeństwo  w  nabyciu  nieruchomości  na  podstawie  wyżej powołanych przepisów.
 6. f) Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia  wyniku  przetargu ustnego  zaskarżyć  czynności  związane  z  przeprowadzeniem  przetargu  do Burmistrza Miasta Grajewo.
 7. g) Burmistrz Miasta Grajewo może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności  przetargowych  lub  unieważnić  przetarg  albo  uznać  skargę  za niezasadną.
 8. h) W przypadku wniesienia skargi Burmistrz Miasta Grajewo wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
 9. i) W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z  przeprowadzeniem  przetargu  albo  w  razie  uznania  skargi  za  niezasadną Burmistrz Miasta Grajewo poda do publicznej wiadomości, zamieszczając w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie  podmiotowej  urzędu  go obsługującego oraz wywieszając w swojej siedzibie na  okres co  najmniej 7 dni informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

Organizator  przetargu  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  przetargu  do  chwili  jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku  zaistnienia  uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości  i Planowania  Urzędu Miasta Grajewo, pokój nr 30 lub31 telefon ( 86 ) 273 –08 -24  lub  273 –08 –25.

Ogłoszenie  o  przetargu  wywieszono  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta,  na  stronie internetowej: www.grajewo.pl  oraz w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  pod  adresem www.bip.um.grajewo.pl

 

Aktualności

Powrót na początek strony