Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie od dnia 01.07.2020r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawana jest na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  1. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł.
  2. Pożyczka jest jednorazowa.
  3. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność gospodarczą lub statutową przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Za datę udzielenia pożyczki uznaje się dzień wypłaty środków przez urząd pracy na konto organizacji pozarządowej.
  4. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po 3 miesięcznym okresie karencji.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pożyczki, w tym:

  • obowiązujące instrukcje oraz zasady,
  • wnioski wraz z załącznikami, jakie należy złożyć w urzędzie pracy

udostępnione są na stronie internetowej  pod adresem: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org
Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty, tj. wniosek, klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z dwoma egzemplarzami umowy, należy składać:   

  • elektronicznie, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia
  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie, ul. Strażacka 6A,19-200 Grajewo
  • w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Grajewie
  • osobiście

 
Dodatkowe informacje:
Tel. 86 261 30 33, 86 261 30 17
izabela.bach@pupgrajewo.pl

Aktualności

Powrót na początek strony