Przetarg na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę garażową

 

                                                                         Grajewo dnia 2020.07.02.

 

 O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie  art.38 i art.40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm. ) i § 3 , § 6 , § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ).

Burmistrz Miasta Grajewo

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność miasta Grajewo.

 

Nieruchomości położone w Grajewie przy ul. Ekologicznej

- nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4136/4 o powierzchni 0,0026 ha, cena wywoławcza- 5.200,00 zł, wadium – 1.040,00 zł

- nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4136/5 o powierzchni 0,0026 ha, cena wywoławcza - 5.200,00 zł, wadium – 1.040,00 zł

- nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4136/6 o powierzchni 0,0026 ha, cena wywoławcza – 5.200,00 zł, wadium – 1.040,00 zł

- nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4136/7 o powierzchni 0,0026 ha, cena wywoławcza – 5.200,00 zł, wadium – 1.040,00 zł

- nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4136/8 o powierzchni 0,0026 ha, cena wywoławcza – 5.200,00 zł, wadium - 1.040,00 zł

- nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4136/9 o powierzchni 0,0026 ha, cena wywoławcza – 5.200,00 zł, wadium - 1.040,00 zł

- nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4136/10 o powierzchni 0,0026 ha, cena wywoławcza – 5.200,00 zł, wadium - 1.040,00 zł

- nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4136/11 o powierzchni 0,0026 ha, cena wywoławcza – 5.200,00 zł, wadium - 1.040,00 zł

- nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4097/2 o powierzchni 0,0027 ha, cena wywoławcza – 5.400,00 zł, wadium - 1.080,00 zł

- nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4097/3 o powierzchni 0,0027 ha, cena wywoławcza – 5.400,00 zł, wadium - 1.080,00 zł

- nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4097/4 o powierzchni 0,0027 ha, cena wywoławcza -5.400,00 zł, wadium - 1.080,00 zł

- nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4097/5 o powierzchni 0,00027 ha, cena wywoławcza - 5.400,00 zł,wadium - 1.080,00 zł

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie są one przedmiotem żadnych zobowiązań.

Informacje o warunkach przetargu :

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej 6 A w sali nr 29 o godz.1200 w dniu 12 sierpnia 2020 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz przedłożenie Komisji Przetargowej:

    w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw
    w przypadku osób prawnych - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.

Wadium w wysokości określonej powyżej, uczestnicy przetargu powinni wpłacić w formie pieniężnej na rachunek bankowy najpóźniej do dnia 07 sierpnia 2020 r. na konto depozytowe Urzędu Miasta Grajewo Nr 04 1020 1332 0000 1202 1073 6082 PKO Bank Polski  O/Białystok C.K. w Łomży ( za dzień wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na koncie urzędu Miasta).

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
O miejscu i terminie zawarcia umowy, Nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy. W takim przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z  tym że postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

 

Informacje dodatkowe.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić cenę zbycia nieruchomości osiągniętą w przetargu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Grajewo Nr 24 1020 1332 0000 1502 1214 2172 PKO Bank Polski O/Białystok C. K. w Łomży, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Powyższe nieruchomości znajdują się na terenie, na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz, 2278 ).
Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu ( 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu ) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm. ). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób. Którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Grajewo.
Burmistrz Miasta Grajewo może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.
W przypadku wniesienia skargi Burmistrz Miasta Grajewo wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną Burmistrz Miasta Grajewo poda do publicznej wiadomości wywieszają na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Grajewo na okres 7 dni, informacje o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

Aktualności

Powrót na początek strony