Sesja Rady Miasta Grajewo i Komisje

                       OGŁOSZENIE

 

          Biuro Rady Miasta informuje, że w dniu 31 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 9.00 odbędzie się
wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki
Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji
   marcowej z 17 marca 1921 r.;
  2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami
   i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
  3. określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych;
  4. utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”;
  5. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Grajewie;
  6. zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie;
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej;
  8. planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na I półrocze 2023 r.;
  9. planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na 2023 r.;
  10. planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta na 2023 r.;
  11. planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta na 2023 r.;
  12. planu pracy Rady Miasta na 2023 r.;
  13. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rady Miasta, ustalenia ich przedmiotu działania
   i składów osobowych;
  14. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Grajewie
   w 2023 r.;
  15. określenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.


                       OGŁOSZENIE

    Uprzejmie informuję, że dnia 31 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 12.00 odbędzie się LIII Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

    Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad LIII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta Grajewo za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników przeprowadzonej kontroli w zakresie form promocji miasta w 2021 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji marcowej z 17 marca 1921 r.;
b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
c) określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych;
d) utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”;
e) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Grajewie;
f) zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej;
h) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na I półrocze 2023 r.;
i) planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na 2023 r.;
j) planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta na 2023 r.;
k) planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta na 2023 r.;
l) planu pracy Rady Miasta na 2023 r.;
m) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rady Miasta, ustalenia ich przedmiotu działania i składów osobowych;
n) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej
w Grajewie w 2023 r.;
o) określenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
9. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miasta Grajewo.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie LIII Sesji Rady Miasta.


Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Grzegorz Curyło

Aktualności

Powrót na początek strony