OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Ilustracja do artykułu Bez nazwy.png

Grajewo dn. 30.01.2020

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  

Na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz § 8 ust.1 Uchwały nr XX/132/12 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Grajewo (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 1180) zawiadamiam o:

terminie konsultacji społecznych projektu dokumentu pt. „Plan angażowania mieszkańców i partnerów społecznych Miasta Grajewo na lata 2020-2022” opracowywanego w ramach projektu pn. „Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu”.

TERMIN KONSULTACJI: OD 7 LUTEGO DO 20 LUTEGO 2020 r.

Planowane formy konsultacji społecznych:

1. Otwarte spotkania z mieszkańcami

Terminy spotkań: 11 luty 2020 r. godz. 16.00

      18 luty 2020 r. godz. 14.00

Miejsce spotkań: Sala klubowa w Grajewskim Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 20

2. Zgłaszanie pisemnych uwag i opinii przez mieszkańców do projektu „Planu angażowania mieszkańców i partnerów społecznych Miasta Grajewo na lata 2020-2022” będącego przedmiotem konsultacji na formularzu konsultacyjnym 

Formularze konsultacyjne będą przyjmowane w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo lub elektronicznej na adres sekretariat@um.grajewo.pl poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego.

Formularze są dostępne na stronie www.grajewo.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Grajewo bip.um.grajewo.pl

Termin zbierania uwag i opinii projektu: do 20 lutego 2020 r.

Cel konsultacji społecznych:

Zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji mieszkańców do projektu dokumentu „Planu angażowania mieszkańców i partnerów społecznych Miasta Grajewo na lata 2020-2022”.

Aktualności

Powrót na początek strony