LXIX Sesja Rady Miasta Grajewo i wspólne posiedzenie Komisji RM

herb_Grajewa_ver_12.png

  OGŁOSZENIE

 

     Uprzejmie informuję, że dnia 28 lutego 2024 roku (środa) o godz. 12.00 odbędzie się LXIX Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

 

Obrady można śledzić w Internecie pod adresem:

 

https://transmisja.esesja.pl/grajewoum

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad LXIX Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
 4. Sprawozdanie z analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2023 rok.
 5. Informacja na temat działalności Grajewskiego Centrum Kultury w 2023 roku.
 6. Informacja na temat struktury zadłużenia miasta Grajewo w 2023 roku i prognozy jego kształtowania się w kolejnych latach.
 7. Informacja na temat stosowanych przez miasto Grajewo ulg i umorzeń podatkowych.
 8. Informacja z prac przygotowawczych do realizacji inwestycji miasta zaplanowanych na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Grajewie na kadencję w latach 2024 – 2027 w wyborach uzupełniających;
  2. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo w 2024 roku”;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Grajewo
   na lata 2024-2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
  4. zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2023 rok samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Grajewie;
  5. zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2023 rok samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie;
  6. zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 11. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
 12. Przyjęcie protokołu z LXVIII Sesji Rady Miasta Grajewo.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie LXIX Sesji Rady Miasta.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

 

 

mgr Halina Muryjas-Rząsa

 


 

 

OGŁOSZENIE

 

          Biuro Rady Miasta informuje, że w dniu 28 lutego 2024 roku (środa) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
 3. Informacja na temat działalności Grajewskiego Centrum Kultury w 2023 roku.
 4. Informacja na temat struktury zadłużenia miasta Grajewo w 2023 roku i prognozy jego kształtowania się w kolejnych latach.
 5. Informacja na temat stosowanych przez miasto Grajewo ulg i umorzeń podatkowych.
 6. Informacja z prac przygotowawczych do realizacji inwestycji miasta zaplanowanych na 2024 rok.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Grajewie na kadencję w latach 2024 – 2027 w wyborach uzupełniających;
  2. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo w 2024 roku”;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Grajewo
   na lata 2024-2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
  4. zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2023 rok samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Grajewie;
  5. zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2023 rok samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie;
  6. zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu
   Terytorialnego – edycja 2024.
 8. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

Aktualności

Powrót na początek strony