LXVIII Sesja Rady Miasta Grajewo i wspólne posiedzenie stałych Komisji RM

herb_Grajewa_ver_12.png

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że dnia 31 stycznia 2024 roku (środa) o godz. 12.00 odbędzie się LXVIII Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

 

Obrady można śledzić w Internecie pod adresem:

 

https://transmisja.esesja.pl/grajewoum

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad LXVIII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
 4. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta Grajewo za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej położonej przy ul. Posła Jana Zyskowskiego w Grajewie;
  2. oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Grajewo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Miasta Grajewo;
  3. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w 2024 roku;
  4. określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta;
  5. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników;
  6. planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Grajewo na I kwartał 2024 roku;
  7. planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Grajewo na I kwartał 2024 roku;
  8. planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta Grajewo na I kwartał 2024 roku;
  9. planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo na I kwartał 2024 roku;
  10. planu pracy Rady Miasta Grajewo na I kwartał 2024 roku.
 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
 9. Przyjęcie protokołu z LXVII Sesji Rady Miasta Grajewo.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie LXVIII Sesji Rady Miasta.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

 

 

mgr Halina Muryjas-Rząsa


 

OGŁOSZENIE

 

Biuro Rady Miasta informuje, że w dniu 31 stycznia 2024 roku (środa) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
 3. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta Grajewo za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej położonej przy ul. Posła Jana Zyskowskiego w Grajewie;
  2. oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Grajewo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Miasta Grajewo;
  3. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w 2024 roku;
  4. określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta;
  5. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników;
  6. planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Grajewo na I kwartał 2024 roku;
  7. planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Grajewo na I kwartał 2024 roku;
  8. planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta Grajewo na I kwartał 2024 roku;
  9. planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo na I kwartał 2024 roku;
  10. planu pracy Rady Miasta Grajewo na I kwartał 2024 roku.
 5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Aktualności

Powrót na początek strony