Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus. Nabór II

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Krajowy operator Funduszu Modernizacyjnego ogłasza nabór fiszek i wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach właściwej fazy wdrażania programu priorytetowego „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”.

Beneficjenci:

 1. spółdzielnie mieszkaniowe,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. jednostki samorządu terytorialnego,
 4. spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.
 • Cel programu dla II naboru

Celem programu „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zoptymalizowane inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej realizowane w oparciu o umowę o poprawę efektywności energetycznej (umowa EPC).

 • Zakres wsparcia w II naborze

W ramach właściwej fazy wdrażania programu przewiduje się wsparcie:

- prac modernizacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych powyżej 7-miu lokali, umożliwiających zmniejszenie zużycia energii końcowej przynajmniej o 30% w stosunku do stanu istniejącego (przed modernizacją), przy czym zapotrzebowanie budynku na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (EKH+W) po modernizacji wyniesie nie więcej niż 85 kWh/(m2*rok).

Wyróżnia się 3 standardy usprawnień:

 1.  
  1. usprawnienie tylko instalacyjne lub połączone z przeprowadzeniem minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych (większość przegród spełnia minimalne wymagania określone w Wytycznych technicznych);
  2. optymalny zakres modernizacji energetycznej – prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych wskazanych w załączniku Wytyczne techniczne, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 45%;
  3. wysoki standard modernizacji energetycznej - prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych wskazanych w załączniku Wytyczne techniczne, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 60%;

- prac modernizacyjnych budynków użyteczności publicznej, umożliwiających zmniejszenie zużycia energii końcowej przynajmniej o 30% w stosunku do stanu istniejącego (przed modernizacją), przy czym zapotrzebowanie budynku na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (EKH+W) po modernizacji wyniesie nie więcej niż 75 kWh/(m2*rok), z wyłączeniem budynków opieki zdrowotnej, dla których zapotrzebowanie na EKH+W powinno wynosić nie więcej niż 225 kWh/(m2*rok).

Wyróżnia się 3 standardy usprawnień:

 1. usprawnienie tylko instalacyjne lub połączone z przeprowadzeniem minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych (większość przegród spełnia minimalne wymagania określone w Wytycznych technicznych);
 2. optymalny zakres modernizacji energetycznej – prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych wskazanych w załączniku Wytyczne techniczne, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 45%;
 3. wysoki standard modernizacji energetycznej - prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych wskazanych w załączniku Wytyczne techniczne, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 60%.
 • Intensywność dofinansowania

Intensywność dofinansowania w formie dotacji uzależniona jest od realizowanego standardu usprawnień, o których mowa w pkt. 7.5 programu i wynosi do:

 1. 29% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – dla przedsięwzięć, o których mowa w ppkt. 7.5.1 a) lub ppkt. 7.5.2 a) programu,
 2. 39% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – dla przedsięwzięć, o których mowa w ppkt. 7.5.1 b) lub ppkt. 7.5.2 b) programu,
 3. 49% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – dla przedsięwzięć, o których mowa w ppkt. 7.5.1 c) lub ppkt. 7.5.2 c) programu,

 

 • Terminy i sposób składania wniosków

Fiszki (wnioski wstępne) należy składać w trybie ciągłym, w okresie od 29.01.2024 r. do 01.06.2024 r.

Pozytywna ocena fiszki jest warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie. Dopuszcza się złożenie wniosku o dofinansowanie z pominięciem fiszki po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie naboru i programie priorytetowym.

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać, w trybie ciągłym, w okresie od 29.01.2024 r. do 30.08.2024 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania alokacji środków dostępnych w ramach II naboru.

Szczegółowe informacje/pytania/wątpliwości:     epc@nfosigw.gov.pl
 

https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/renowacja-z-gwarancja-oszczednosci-epc-energy-performance-contract-plus-nabor-ii

 

Aktualności

Powrót na początek strony