Sesja i Komisje Rady Miasta - 28 czerwca

UM Grajewo 2023.JPG

OGŁOSZENIE


    Biuro Rady Miasta informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3. Informacja na temat stanu oświetlenia miasta, w tym doświetlenia przejść dla pieszych w 2022 roku.
4. Informacja na temat stanu przygotowań do obchodów „Dni Grajewa 2023”.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Grajewo za 2022 rok;
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok;
c) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2022 rok;
d) sposobu załatwienia petycji wniesionej do Rady Miasta;
e) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych miasta Grajewo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat;
f) przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Miasta Grajewo na lata 2023-2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania, w tym trybu jej konsultacji;
g) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 rok;
h) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie;
i) uchylenia uchwały Nr XLIX/283/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Grajewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

 

OGŁOSZENIE    Uprzejmie informuję, że dnia 28 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się LIX Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

    Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad LIX Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja na temat stanu oświetlenia miasta, w tym doświetlenia przejść dla pieszych w 2022 roku.
5. Informacja na temat stanu przygotowań do obchodów „Dni Grajewa 2023”.
6. Debata nad raportem o stanie miasta Grajewo za 2022 r. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Grajewo za 2022 rok;
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Grajewo za 2022 rok:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2022 rok;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2022 rok;
c) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny sprawozdania finansowego za 2022 rok, oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2022 rok;
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo za 2022 rok;
e) dyskusja nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo z realizacji budżetu za 2022 rok;
f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok;
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu załatwienia petycji wniesionej do Rady Miasta;
b) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych miasta Grajewo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat;
c) przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Miasta Grajewo na lata 2023-2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania, w tym trybu jej konsultacji;
d) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 rok;
e) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie;
f) uchylenia uchwały Nr XLIX/283/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Grajewo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
11. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Miasta Grajewo.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie LIX Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Halina Muryjas-Rząsa

Aktualności

Powrót na początek strony