XXIII sesja Rady Miasta Grajewo i posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo

Herb_Grajewa.jpg

OGŁOSZENIE

Biuro Rady Miasta ogłasza, że odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady MiastaGrajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych w dniu30 września 2020 r. (środa) o godz. 9.00.Komisje obradować będą w sali widowiskowejGrajewskiego Centrum Kultury.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szcze-gólnych środków ostrożności zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców,przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Informujemy również, że Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnychjak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w posiedzeniu.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.

3. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. Informacja o sytuacji finansowej miastaz uwzględnieniem zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ich spłat.

4. Ocena ściągalności podatków. Informacja o wysokości umorzonych podatków.

5. Informacja na temat form działalności miasta w zakresie wspierania uczniów zdolnych,w tym stypendia sportowe, mecenat artystyczny.

6. Informacja na temat realizacji polityki miasta Grajewo względem osób starszychi niepełnosprawnych w 2019 roku.

7. Informacja dotycząca utrzymania czystości i porządku w mieście.

8. Parki miejskie - omówienie realizowanych prac pielęgnacyjnych i modernizacyjnychze szczególnym uwzględnieniem „Parku Solidarności”. Ocena stanu estetycznego miasta.

9. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie;

b) określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Grajewo na rok szkolny 2020/2021 rodzicom,którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzicówdo placówek oświatowych;

c) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność miasta Grajewona nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Grajewskiego;

d) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznejna terenie miasta Grajewo;

e) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;

f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036.10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.11. Sprawy różne.Zamknięcie posiedzenia


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że dnia 30 września 2020 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXIIISesja Rady Miasta Grajewo.

Rada Miasta obradować będzie w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowaniaszczególnych środków ostrożności zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców,przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Informuję również, że po uzgodnieniach z Burmistrzem Miasta Grajewo, NaczelnicyWydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmąudziału w obradach sesji Rady Miasta.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

4. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. Informacja o sytuacji finansowej miastaz uwzględnieniem zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ich spłat.

5. Informacja na temat form działalności miasta w zakresie wspierania uczniów zdolnych,w tym stypendia sportowe, mecenat artystyczny.

6. Informacja na temat funkcjonowania Spółek Miejskich PUK, PEC, TBS w roku 2019.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli kompleksowej dotyczącej realizacjizadania – utrzymanie zieleni na terenie miasta Grajewo w 2019 r.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli kompleksowej dotyczącej realizacjizadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychoraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie;

b) określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Grajewo na rok szkolny 2020/2021rodzicom, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów orazrodziców do placówek oświatowych;

c) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność miasta Grajewona nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Grajewskiego;

d) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogipublicznej na terenie miasta Grajewo;

e) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;

f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036.

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

11. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

12. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miasta Grajewo.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie XXIII Sesji Rady Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Aktualności

Powrót na początek strony