Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

WNP.6721.1.2019

OGŁOSZENIE

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU

zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich i Partyzantów w Grajewie"

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr VII/61/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich i Partyzantów w Grajewie", zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 24 listopada 2020 r. do 15 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, w godzinach od 7:30 do 15:30, w sali konferencyjnej (pokój nr 29) projektu zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich i Partyzantów w Grajewie" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://bip.um.grajewo.pl/ w zakładce Informacje i ogłoszenia” oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo pod adresem: https://www.grajewo.pl/ w zakładce „Aktualności”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 16:00 w formie zdalnej przy użyciu platformy internetowej ZOOM.

Poniżej dane do logowania:

https://us02web.zoom.us/j/83297270290?pwd=SnR1dHhvNUNjUWg0dUh1cVRRNUZSQT09.

Meeting ID: 832 9727 0290. Passcode: 665261.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do Burmistrza Miasta należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: sekretariat@um.grajewo.pl) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta.

BURMISTRZ MIASTA GRAJEWO

DARIUSZ LATAROWSKI

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO Burmistrz Miasta Grajewo informuje, iż „Klauzula informacyjna dla klientów urzędu Miasta Grajewo dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze” znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta pod adresem: http://bip.um.grajewo.pl/ w zakładce RODO.

Aktualności

Powrót na początek strony