Sesja i Komisje Rady Miasta

budynek_urzedu.jpg

OGŁOSZENIEUprzejmie informuję, że dnia 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 13.00 odbędzie się XLV Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.
Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.
Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej uwzględnienie wniosków z przeprowadzonej kontroli kompleksowej „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Grajewo w 2019 r.”.
5. Analiza finansowa funkcjonowania w 2021 r. zakładów budżetowych miasta na podstawie informacji o wykonaniu budżetu miasta.
6. Debata nad raportem o stanie miasta Grajewo za 2021 r. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Grajewo za 2021 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Grajewo za 2021 r.:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2021 r.;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2021 r.;
c) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny sprawozdania finansowego za 2021 r., oceny spra-wozdania z wykonania budżetu za 2021 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2021 r.;
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo za 2021 r.;
e) dyskusja nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo z realizacji budżetu
za 2021 r.;
f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.;
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2021 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu rozpatrzenia skargi wniesionej na działania Burmistrza Miasta;
b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
c) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na II półrocze 2022 r.;
d) przejęcia do realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością gminy Grajewo;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
f) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 r.;
g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2022-2036.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
11. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miasta Grajewo.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie XLV Sesji Rady Miasta.Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-RząsaOGŁOSZENIEBiuro Rady Miasta informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3. Analiza finansowa funkcjonowania w 2021 r. zakładów budżetowych miasta na podstawie informacji
o wykonaniu budżetu miasta.
4. Analiza wykonania budżetu miasta Grajewo za 2021 r. pod kątem udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta za 2021 r. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2021 r.;
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2021 r.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
c) udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Grajewo za 2021 r.;
d) sposobu rozpatrzenia skargi wniesionej na działania Burmistrza Miasta;
e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami
i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
f) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na II półrocze 2022 r.;
g) przejęcia do realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością gminy Grajewo;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
i) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 r.;
j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2022-2036.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Aktualności

Powrót na początek strony