Projekt zintegrowany tzw. „Bon na szkolenie”

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A w Suwałkach w partnerstwie z miastem Suwałki, powiatem suwalskim, powiatem sejneńskim, miastem Grajewo, powiatem grajewskim oraz powiatem monieckim rozpoczęła realizację  projektu zintegrowanego pn. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” - Poddziałanie 3.2.1 oraz „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” - Poddziałanie 3.2.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 tzw. „Bon na szkolenie. ”

Miasto Grajewo jest jednym z partnerów ww. projektu na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu zintegrowanego podpisanej przez Dariusza Latarowskiego - Burmistrza Miasta Grajewo w dniu 19.06.2020 r.

Dnia 03.09.2020 r. w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym w Suwałkach odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Lidera projektu – Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A w Suwałkach i Partnerów projektu. Miało ono charakter informacyjno-organizacyjny. Podczas spotkania omówiono najważniejsze działania projektu i zakres odpowiedzialności poszczególnych Partnerów i Lidera.

Projekt skierowany jest do:

    osób dorosłych – które w momencie przystąpienia do projektu ukończyły 18 r.ż.

    mieszkańców subregionu suwalskiego tj. mieszkańców Suwałk, Grajewa, powiatu suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, grajewskiego i monieckiego.


Celem głównym projektu zintegrowanego jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 1365  mieszkańców subregionu suwalskiego poprzez ich udział w:

    szkoleniach językowych,

    szkoleniach z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK),

    kursach kompetencji ogólnych,

    studiach podyplomowych,

    szkoleniach i kursach zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego

dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz poprzez wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym.


Ogólna wartość projektu zintegrowanego wynosi 18.023.112,80 zł. Poziom dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 85%. Wkład własny w wysokości 15% wartości bonu będzie wniesiony przez uczestników projektu.


Projekt skierowany jest zarówno do osób bezrobotnych jak i pracujących w szczególności o niskich kwalifikacjach zawodowych (czyli wykształcenie nie wyższe niż średnie), osób 50 + oraz osób zamieszkujących obszary wiejskie. Planowana liczba uczestników do zrekrutowania przypadająca na Miasto Grajewo to 118 osób (3.2.1 – 89 osób, 3.2.2 – 29 osób).


Rekrutacja do projektu już wkrótce poprzez stronę internetową lub osobiście w Centrach Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego, które utworzone zostaną w poszczególnych powiatach w tym miesiącu. Realizacja projektu potrwa do 30.11.2022 r.


Szczegółowe informacje zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A w Suwałkach https://www.ares.suwalki.pl/projekty-unijne/projekt-zintegrowany-bon-na-szkolenie.html

Aktualności

Powrót na początek strony