Komisje i Sesja Rady Miasta Grajewo

budynek_urzedu.jpg

OGŁOSZENIE    Uprzejmie informuję, że dnia 27 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XLIII Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.
Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

    Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XLIII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście w 2021 r. w obszarze ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście w 2021 r. w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego.
6. Informacja na temat funkcjonowania w 2021 r. TBS Sp. z o. o. w Grajewie.
7. Informacja na temat realizacji w 2021 r. Uchwały Rady Miasta Grajewo w sprawie "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w latach 2017-2024".
8. Polityka Społeczna miasta – działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – ocena zasobów pomocy społecznej w 2021 w aspekcie realizacji: Programu "Rodzina 500 plus" oraz "Dobry start" (za 2021 r.), Programów "Rodzina Trzy +" oraz "Grajewska Karta Seniora", pomocy osobom niepełno-sprawnym, zabezpieczenia miejsc noclegowych dla osób bezdomnych.
9. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy za rok 2021.
10. Informacja na temat działalności jednostek organizacyjnych miasta na rzecz środowiska seniorów, osób niepełnosprawnych, w tym: Klubu Seniora, Środowiskowego Domu Samopomocy "Pomocna Dłoń".
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu załatwienia petycji wniesionej do Rady Miasta;
b) sposobu załatwienia petycji wniesionej do Rady Miasta;
c) wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Miasta Grajewo;
d) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej szkoleniu lub ćwiczeniu;
e) kontynuowania członkostwa Miasta Grajewo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Biebrzań-ski Dar Natury w okresie programowania 2021-2027;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizują-cych nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis;
g) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 r.;
h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2022 – 2033;
a) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.
12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
13. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
14. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miasta Grajewo.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie XLIII Sesji Rady Miasta.Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Halina Muryjas-Rząsa

OGŁOSZENIE


    Biuro Rady Miasta informuje, że w dniu 27 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3. Informacja na temat funkcjonowania w 2021 r. TBS Sp. z o. o. w Grajewie.
4. Informacja na temat realizacji w 2021 r. Uchwały Rady Miasta Grajewo w sprawie "Strategii
rozwiązywania problemów społecznych w latach 2017-2024".
5. Polityka Społeczna miasta – działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – ocena zasobów
pomocy społecznej w 2021 w aspekcie realizacji: Programu "Rodzina 500 plus" oraz "Dobry start"
(za 2021 r.), Programów "Rodzina Trzy +" oraz "Grajewska Karta Seniora", pomocy osobom
niepełnosprawnym, zabezpieczenia miejsc noclegowych dla osób bezdomnych.
6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy za rok 2021.
7. Informacja na temat działalności jednostek organizacyjnych miasta na rzecz środowiska seniorów, osób niepełnosprawnych, w tym: Klubu Seniora, Środowiskowego Domu Samopomocy "Pomocna Dłoń".
8. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) sposobu załatwienia petycji wniesionej do Rady Miasta;
b) sposobu załatwienia petycji wniesionej do Rady Miasta;
c) wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Miasta Grajewo;
d) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej
w Grajewie za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej szkoleniu lub ćwiczeniu;
e) kontynuowania członkostwa Miasta Grajewo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury w okresie programowania 2021-2027;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców
realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis;
g) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 r.;
h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2022 – 2033;
i) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi
Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Aktualności

Powrót na początek strony