Sesja i komisje

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że dnia 26 lutego2019 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XVII Sesja Rady Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

  4. Informacja o funkcjonowaniu w 2019 r. Centrum Integracji Społecznej w Grajewie oraz perspektywy na 2020 r.

  5. Sprawozdanie z działalności w 2019 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie oraz plan pracy na 2020 r.

  6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Grajewo za lata 2018-2019.

  7. Informacja o sprzedaży nieruchomości w 2019 r. i przeznaczonych do sprzedaży w 2020 r.

  8. Koszty utrzymania zieleni miejskiej w 2019 r. Projekty zagospodarowania terenów miasta
   w zakresie zieleni w 2020 r. - parki miejskie.

  9. Budynki i lokale komunalne – analiza kosztów związanych z utrzymaniem i przychodów. Informacja o przeprowadzonych inwestycjach i remontach w 2019 r. w kontekście przygotowywanego Raportu o stanie miasta Grajewo.

  10. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – sprawozdanie
   za 2019 r., w tym: funkcjonowanie Programu 500+, informacja o działalności zespołu interdyscyplinarnego.

  11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez miasto Grajewo w 2019 r.

  12. Podjęcie uchwał w sprawach:

   1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

   2. nadania nazwy ulicy;

   3. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Grajewie na 2020 r.;

   4. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

   5. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;

   6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036.

  13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

  14. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

  15. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miasta Grajewo.

  16. Sprawy różne.

  17. Zamknięcie XVII Sesji Rady Miasta.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

 

 

mgr Halina Muryjas-Rząsa


 

OGŁOSZENIE

Biuro Rady Miasta ogłasza, że odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych w dniu 25 lutego2019 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo,
przy ul. Strażackiej 6A
.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.

 3. Sprawozdanie z działalności w 2019 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie oraz plan pracy na 2020 r.

 4. Informacja o funkcjonowaniu w 2019 r. Centrum Integracji Społecznej w Grajewie oraz perspektywy na 2020 r.

 5. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – sprawozdanie
  za 2019 r., w tym: funkcjonowanie Programu 500+, informacja o działalności zespołu interdyscyplinarnego.

 6. Budynki i lokale komunalne – analiza kosztów związanych z utrzymaniem i przychodów. Informacja o przeprowadzonych inwestycjach i remontach w latach 2018-2019.

 7. Informacja na temat gospodarki odpadami na terenie miasta Grajewo.

 8. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

  1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

  2. nadania nazwy ulicy;

  3. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Grajewie
   na 2020 r.;

  4. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

  5. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;

  6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036.

 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta.

 10. Sprawy różne.

 11. Zamknięcie posiedzenia.

Aktualności

Powrót na początek strony