Konsultacje społeczne PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA GRAJEWO

herb_Grajewa_ver_12.png

Grajewo, 21 marca 2024 r.

 

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO

 

Działając na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) i art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259, 1273), w związku z Uchwałą Nr LIX/450/23 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Rozwoju Miasta Grajewo na lata 2024-2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania, w tym trybu konsultacji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2023.3583) zmienionej Uchwałą Nr LXIX/508/24 Rady Miasta Grajewo z dnia 28.02.2024 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2024.1257)

 

Burmistrz Miasta Grajewo informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych


PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA GRAJEWO

NA LATA 2024 -2032

 

 1. Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia oraz poznania opinii, zebrania uwag
  i propozycji zmian w zakresie projektu Strategii Rozwoju Miasta Grajewo na lata 2024-2032.
 2. Projekt Strategii Rozwoju Miasta Grajewo na lata 2024-2032 podlega konsultacjom z:
 • mieszkańcami Miasta Grajewo,
 • lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,
 • sąsiednimi gminami i ich związkami,
 • Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 1. Konsultacje zostaną przeprowadzane w terminie od 21.03.2024 r. do 26.04.2024 r.
 2. Nieprzekazanie opinii w terminie, o którym mowa w pkt 3 oznacza rezygnację z jej przedstawienia.
 3. Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:
 • Korespondencyjnej – poprzez przekazanie pism/wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, o których mowa w pkt 2 ppkt 3-4,

 

 • Pisemnej lub elektronicznej – poprzez wskazanie uwag, opinii i propozycji zmian do projektu Strategii za pomocą Formularza konsultacyjnego zawierającego klauzulę informacyjną RODO, według wzoru opublikowanego wraz z projektem Strategii
  w terminie wskazanym w pkt 3, w następujący sposób:

 

 1. w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, poprzez złożenie formularza w sekretariacie,
 2. pocztą tradycyjną poprzez przesłanie formularza na adres: Urząd Miasta Grajewo,
  Strażacka 6A, 19-200 Grajewo,
 3. za pomocą poczty elektronicznej poprzez przesłanie formularza na adres: sekretariat@um.grajewo.pl lub na adres skrytki Urzędu Miasta Grajewo na platformie ePUAP: /x875c7cgk1/SkrytkaESP

 

 • otwartego spotkania konsultacyjnego (termin spotkania podany zostanie
  w oddzielnym ogłoszeniu).
 1. Uwagi, opinie i propozycje zmian wniesione w inny sposób niż opisany powyżej w pkt. 5 oraz po upływie wskazanego terminu konsultacji nie będą rozpatrywane.
 2. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag, opinii i propozycji zmian.
 3. Projekt Strategii Rozwoju Miasta Grajewo na lata 2024-2032 wraz z załącznikami oraz wzór Formularza konsultacyjnego dostępny jest:

 

 1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie podlegające opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Grajewo na bip.um.grajewo.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo www.grajewo.pl w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

 

 

Aktualności

Powrót na początek strony