Wspólnie rozwiążemy problem braku remizy

1osp.jpg

Ochotnicza Straż Pożarna w Grajewie powinna mieć swoją remizę. Obecnie OSP w budynku Miejskiej Bi­blioteki Publicznej ma jeden garaż ogrzewany, gdzie stoi quad z przyczepką i jedno pomieszczenie oraz je­den lokal nieogrzewany poza budynkiem na tym samym placu, w którym stoi pojazd marki Żuk. Wóz gaśniczy GBA MAN wraz z łodzią są w zakładzie Pfleiderer Pol­ska od 2017 roku, a drugi MAN SHD 23 w Komendzie Powiatowej PSP w Grajewie, dzięki uprzejmości i dobrej współpracy. W niedługim czasie sprzęt będzie musiał opuścić te dodatkowe lokalizacje. - W komendzie powia­towej przybyło sprzętu i tam mamy czas do lata, podob­nie stało się w przedsiębiorstwie, gdzie mamy użyczenie do jesieni. Bez remizy nie mamy warunków sanitarnych, żeby chociaż umyć się po akcji, uprać brudne mundury czy przebrać – przyznaje Krzysztof Chełmiński, prezes OSP Grajewo. Zaznacza przy tym, że sprawa nie jest w żadnej mierze polityczna, a fakt, że problem nabrzmiał akurat w roku wyborów samorządowych jest dziełem przypadku.

- Analizujemy wraz z Burmistrzem Miasta Grajewo Da­riuszem Latarowskim możliwości rozwiązania tej sytuacji – mówi prezes Chełmiński.

Sprzęt w trzech różnych lokalizacjach to dłuższy czas dojazdu podczas akcji. Bywa że trzeba jechać 5 kilome­trów miastem do zakładu Pfleiderer, tam kierowca idzie bramą po samochód, a reszta czeka na niego na parkingu. Założony czas 10 minut wyjazdu dla jednostki OSP, będą­cej w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, jest nie­realny do osiągnięcia. 21 czynnych operacyjnie strażaków z OSP Grajewo wozi w swych autach mundury, przebiera się nieraz pod chmurką- w czasie przesiadki z aut do wozu strażackiego. Miejsce przy ulicy Ełckiej nie pozwala na roz­szerzenie prężnie działającej kilkunastoosobowej Młodzie­żowej Drużyny Pożarniczej, gdyż więcej nie pomieści sala. W tym roku rozpoczęła działalność także sekcja żeńska licząca obecnie 5 kobiet. Orkiestra ćwiczy w Grajewskim Centrum Kultury. Plac do szkoleń przy bibliotece został za­stąpiony parkingiem. Bonus profrekwencyjny po ostatnich wyborach parlamentarnych został przyznany. 1 miliona złotych na remizę nie ma co prawda jeszcze na koncie, po­dobnie jak i w innych samorządach, lecz może pojawić się kłopot z tytułu braku własności obiektu należącego do OSP Grajewo.

- Tu najprawdopodobniej pieniądze będzie można prze­znaczyć na sprzęt, więc gdy przyjdą, to nie przepadną – uspokaja Chełmiński.

Nie zmienia to jednak faktu, że łatwiej byłoby o fun­dusze zewnętrzne na budowę i rozwój remizy, gdyby OSP miała swój teren. Próba pozyskania w 2022 roku bezpłat­nie działki od Skarbu Państwa nie powiodła się. Grunt w sąsiedztwie Komendy Policji oraz Pogotowia Ratunkowego wydawał się idealnym dla remizy OSP Grajewo. O sprawie dyskutowali miejscy radni, a Halina Muryjas-Rząsa Prze­wodnicząca Rady Miasta wnioskowała do Starosty Grajew­skiego Waldemara Remfelda o podjęcie działań w sprawie bezpłatnego przekazania dla OSP tej nieruchomości przez Skarb Państwa-pismo z dnia 21 września 2022r. Przyszła odpowiedź (29.09.2022r.), że Skarb Państwa nie ma takiej możliwości. Aktualną, trudną sytuację OSP Przewodnicząca przedstawiła na posiedzeniu komisji w dniu 28 lutego 2024r. Zarówno ona, jak i Burmistrz mówią w tym względzie jed­nym głosem, podkreślając wyjątkową rolę OSP w społecz­ności lokalnej.

-Nie dajemy za wygraną - stwierdza Przewodnicząca. - Ratownictwo to priorytetowy, ale nie jedyny obszar działal­ności OSP – dodaje, wskazując na zaangażowanie druhów na wielu polach związanych z bezpieczeństwem i edukacją dla bezpieczeństwa. -Wierzę więc, że uda nam się zmienić tę sytuację-konkluduje.

- Kwestię lokalizacji nowej remizy komplikuje nie­domknięta kwestia bezkolizyjności przejazdu kolejowego w ulicy Piłsudskiego. Remiza powinna być i będzie tam, skąd dojazd do każdej części miasta jest optymalnie krótki. Dzia­łamy w tej sprawie od kilku lat. Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że strażacy ochotnicy powinni mieć godne i bezpieczne warunki służby w postaci własnej bazy. Rozwa­żamy kilka opcji i wybierzemy najlepszą. Wspólnie rozwią­żemy ten problem – zapewnia Burmistrz.

Jednostka OSP Grajewo liczy teraz 105 osób. 40 z nich udziela się w orkiestrze. 15 liczy Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Z 50 członków czynnych 26 spełnia niezbęd­ne wymogi do udziału w działaniach ratowniczych- posiada wymagane przeszkolenie, badania lekarskie oraz ubezpie­czenie. Cały czas dołączają nowi chętni.

Więcej informacji o Ochotniczej Straży Pożarnej w Gra­jewie znaleźć można na stronie internetowej: www.osp. grajewo.pl, w mediach społecznościowych www.facebook. com/OSPKSRGGrajewo oraz platforma X (Twitter) @OSP­KSRGGrajewo, do czego zachęcamy.

Aktualności

Powrót na początek strony