Ogłoszenie Burmistrza Miasta Grajewo

Grajewo, dnia 15.04.2021 r.

WNP.6721.1.2019

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Grajewo

o przyjęciu przez Radę Miasta Grajewo

Uchwały Nr XXX/247/21 z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich i Partyzantów w Grajewie"

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) informuję o przyjęciu przez Radę Miasta Grajewo Uchwały Nr XXX/247/21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich i Partyzantów w Grajewie".

Z treścią przyjętego dokumentu oraz jego uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, pokój nr 32, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://bip.um.grajewo.pl/ w zakładce Informacje i ogłoszenia.

Aktualności

Powrót na początek strony