Nabór wniosków do projektu Dostępność plus dla zdrowia

Granty dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach „Dostępność Plus dla zdrowia”


Wsparcie grantowe placówek POZ ukierunkowane jest na poprawę dostępności tych placówek w zakresie architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych.  To główny cel wsparcia.


Kto jest realizatorem grantu?

 

Ministerstwo Zdrowia (Departament Innowacji) ogłosił drugi nabór wniosków  2/POZ/2022 o powierzenie grantu dla placówek POZ w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Dostępność Plus dla zdrowia” (nr POWR.05.02.00-00-0044/18), realizowanego w ramach PO WER.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o grant

Wnioskodawcą może być świadczeniodawca udzielający na dzień składania Wniosku, w placówce medycznej, w której planowana jest realizacja Przedsięwzięcia, świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w trzech zakresach: „świadczenia lekarza POZ”, „świadczenia pielęgniarki POZ” i „świadczenia położnej POZ”. Ww. świadczenia muszą być udzielane na podstawie umowy bezpośrednio zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia lub na podstawie umowy zawartej przez Wnioskodawcę z innym świadczeniodawcą posiadającym umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przedmiot grantu

Przedmiotem Grantu jest Przedsięwzięcie polegające na realizacji zadań umożliwiających spełnienie wybranych przez Wnioskodawcę wymagań zawartych w Standardzie, stanowiącym załącznik nr 1 do „Procedury oceny i wyboru wniosków”. Wymagania odnoszą się do trzech zakresów dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Wartość grantu

- Minimalna wartość grantu, o którą można wnioskować: 150 000 zł.
- Maksymalna wartość grantu, o którą można wnioskować: 720 000 zł.
- Nie jest wymagany wkład własny.

W ramach grantu obowiązują dwa ograniczenia procentowe – limit dot. wydatków należących do kategorii cross-financingu (40%) oraz limit dot. łącznej wartości wydatków należących do kategorii cross-financingu i środków trwałych (70%).

Okres realizacji przedsięwzięcia

Okres realizacji Przedsięwzięcia objętego grantem wynosi do 18 miesięcy, nie później niż do 31.08.2023 roku. Rozpoczęcie realizacji Przedsięwzięcia należy zaplanować uwzględniając czas trwania procedury oceny Wniosku (ok. 4 miesięcy).

Termin naboru wniosków

Nabór Wniosków ma charakter otwarty, co oznacza, że Wnioski można składać w sposób ciągły od 31.01.2022 roku do momentu wyczerpania alokacji i zamknięcia Naboru, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 roku. Decyzja Grantodawcy o zamknięciu Naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl/dostepnosc.

Nabór prowadzony jest w podziale na koperty „A” i „B”.

Alokacja podzielona jest na dwie koperty według średniego dochodu gminy, w której znajduje się placówka planowana do objęcia grantem, na jednego mieszkańca:

- koperta A: 70% alokacji naboru grantowego tj. kwota 51 100 000 zł (gminy, w których dochód gminy na jednego mieszkańca jest niższy niż średni dochód gminy na jednego mieszkańca),

- koperta B: 30% alokacji naboru grantowego tj. kwota 21 900 000 zł (gminy, w których dochód gminy na jednego mieszkańca jest wyższy/równy niż średni dochód gminy na jednego mieszkańca), zgodnie z danymi GUS za 2020 rok, średni dochód gminy na jednego mieszkańca wynosi 6 502,68 zł. 

Miejsce składania wniosków

Dokumenty aplikacyjne – Wniosek i Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia - można składać wyłącznie drogą elektroniczną na Platformie Obsługi Projektów Inwestycyjnych znajdującej się pod adresem https://e-inwestycje.mz.gov.pl. Wniosek wypełniany jest bezpośrednio na Platformie, a Harmonogram jest plikiem w formacie Excel na niej załączanym. Wzory dokumentów stanowią załączniki do „Procedury oceny i wyboru wniosków”.

Dostęp do Platformy wymaga zalogowania się za pośrednictwem Profilu Zaufanego. Do złożenia Wniosku konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe zasady naboru znajdują się w „Procedurze oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia (nabór nr 2/POZ/2022)” wraz załącznikami (zał. nr 1 Standard Dostępności POZ), opublikowanej poniżej.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać wysyłając pytanie na adres mailowy: poz2@mz.gov.pl. Informacje o charakterze ogólnym będą publikowane na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl/dostepnosc.

Aktualności

Powrót na początek strony