XXXI Sesja Rady Miasta Grajewo i wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo

herb_Grajewa_ver_12.png

                       OGŁOSZENIE

  Uprzejmie informuję, że dnia 28 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXXI Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.

          W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania
szczególnych środków ostrożności zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

          Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
 4. Wpływ epidemii wirusa Sars-CoV-2 na budżet miasta w 2020 r.
 5. Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Grajewie w układzie porównawczym
  za lata 2019 i 2020.
 6. Informacja na temat realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej w 2020 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2020 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Grajewskiego Klubu Zdrowie i Trzeźwość w 2020 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora w 2020 r.
 11. Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej „PRZYSTAŃ” w 2020 r.
 12. Informacja na temat realizacji programów: program „Rodzina 500+” oraz „Dobry start” w mieście Grajewo w 2020 r.
 13. Informacja na temat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w aspekcie rzeczowo-finansowym w 2020 r. oraz zadań
  planowanych do realizacji w 2021 r.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. sposobu załatwienia petycji wniesionej do Rady Miasta;
  2. sposobu rozpatrzenia wniosku o budowę drogi dojazdowej;
  3. nadania nazwy ulicy;
  4. wyznaczenia aglomeracji Grajewo;
  5. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 r.;
  6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2021-2036.
 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 16. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
 17. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miasta Grajewo
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie XXXI Sesji Rady Miasta.
 20.  

  Przewodnicząca Rady Miasta

  mgr Halina Muryjas-Rząsa


 

                       OGŁOSZENIE

 

          Biuro Rady Miasta ogłasza, że odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych w dniu 28 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 9.00. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.

          W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania
szczególnych środków ostrożności zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
 3. Wpływ epidemii wirusa Sars-CoV-2 na budżet miasta w 2020 r.
 4. Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Grajewie w układzie porównawczym
  za lata 2019 i 2020.
 5. Informacja na temat realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej w 2020 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2020 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Grajewskiego Klubu Zdrowie i Trzeźwość w 2020 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Klubu Seniora w 2020 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej „PRZYSTAŃ” w 2020 r.
 11. Informacja na temat realizacji programów: program „Rodzina 500+” oraz „Dobry start” w mieście Grajewo w 2020 r.
 12. Informacja na temat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w aspekcie rzeczowo-finansowym w 2020 r. oraz zadań
  planowanych do realizacji w 2021 r.
 13. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. sposobu załatwienia petycji wniesionej do Rady Miasta;
  2. sposobu rozpatrzenia wniosku o budowę drogi dojazdowej;
  3. nadania nazwy ulicy;
  4. wyznaczenia aglomeracji Grajewo;
  5. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 r.;
  6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2021-2036.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie posiedzenia

 

Aktualności

Powrót na początek strony