Ogłoszenie Burmistrza Miasta Grajewo

Ilustracja do artykułu Herb_Grajewa.jpg

Stosownie do art. 36 § 3 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Grajewo informuje, że został sporządzony „Spis wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku”. Spis jest udostępniony w Urzędzie Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, w godzinach pracy Urzędu, do dnia 30 kwietnia 2020 r.

     Każdy wyborca może sprawdzić, czy został w spisie uwzględniony. Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek wyborcy. Udostępnienie polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

      Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu wyborczego każdy może wnieść do Burmistrza reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.

 

Aktualności

Powrót na początek strony