XXI Sesja i Komisje Rady Miasta Grajewo

Ilustracja do artykułu Herb_Grajewa.jpg

OGŁOSZENIE

Biuro Rady Miasta ogłasza, że odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych w dniu 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 9.00. Komisje obradować będą w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Informujemy również, że Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w posiedzeniu.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.

3. Informacja o planowanych formach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży organizowanych przez miasto Grajewo i jednostki organizacyjne miasta Grajewo w roku 2020.

4. Przegląd wyników postępowań przetargowych – omówienie wyników finansowych.

5. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Grajewo na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021 za lata 2017 – 2018.

6. Debata nad Raportem o stanie miasta Grajewo za 2019 rok. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Grajewo za 2019 rok.

7. Analiza wykonania budżetu miasta Grajewo za 2019 r. pod kątem udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2019 r. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2019 r.;

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2019 r.

8. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2021 rok;

b) uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Grajewo na lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024 – 2027";

c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Grajewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

d) przystąpienia miasta Grajewo do realizacji z Samorządem Rejonu Solecznickiego projektu pn.: „Wzmacnianie transgranicznych więzi społecznych” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska;


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że dnia 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 13.00 odbędzie się XXI Sesja Rady Miasta Grajewo.

Rada Miasta obradować będzie w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania
szczególnych środków ostrożności zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Informuję również, że po uzgodnieniach z Burmistrzem Miasta Grajewo, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w obradach sesji Rady Miasta.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

4. Informacja o zrealizowanych lub podjętych w 2019 roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.

5. Przegląd wyników postępowań przetargowych – omówienie wyników finansowych.

6. Debata nad Raportem o stanie Miasta Grajewo za 2019 rok. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Grajewo za 2019 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Grajewo za 2019 rok:

a) wystąpienie Burmistrza Miasta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2019 rok;

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2019 rok;

c) przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2019 rok przez Komisję Rewizyjną;

d) przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok przez Komisję Rewizyjną;

e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2019 rok;

f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo za rok 2019;

g) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Miasta Grajewo z realizacji budżetu za 2019 rok;

h) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok;

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2019 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2021 rok;

b) uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Grajewo na lata 2020 - 2023 z perspektywą na lata 2024 – 2027";

c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Grajewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

d) przystąpienia miasta Grajewo do realizacji z Samorządem Rejonu Solecznickiego projektu pn.: „Wzmacnianie transgranicznych więzi społecznych” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska;

e) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;

f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036;

g) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu.

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

11. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miasta Grajewo.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie XXI Sesji Rady Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Aktualności

Powrót na początek strony