Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wykaz

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r., poz.344) Burmistrz Miasta Grajewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 23 maja 2023 r. do dnia 14 czerwca 2023 r.

 

 

 

 

Lp.

 

 

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Oznaczenie

w księdze wieczystej KW Nr

Powierz-

chnia

 

Położenie nieruchomości

 

 

Opis

  nieruchomości

 

Forma oddania nieruchomości

Przeznaczenie
w planie

       miejscowym

 

 

 

Cena nieruchomości

Termin do złożenia wniosku zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

 

1

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

1

      1473/19

 

0,0011 ha

ul. Wiktorowo

 

 

działka niezabudowana

    

 

sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę

zagospodarowania nieruchomości przyległej

nr 1464/2

   

brak planu

        1.300,00 zł

 

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

 

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie,

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem  5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie,

3. termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

Aktualności

Powrót na początek strony