Po pierwsze - dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców, po drugie - nie rezygnujemy z żadnej inwestycji

Ilustracja do artykułu 2(1).jpg

O bieżącej sytuacji w Grajewie, rozmawiamy z Burmistrzem Miasta Dariuszem Latarowskim

 

Życie pokazało, że w dobie pandemii bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Jakie działania podjął Urząd Miasta Grajewo, by zahamować przyrost zakażeń?

- Zawsze bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest priorytetem wszelkich moich działań. Pandemia dobitnie pokazuje, że tak właśnie trzeba działać. Miasto już kilka miesięcy temu zdecydowało się wesprzeć służbę zdrowia w Grajewie, by lepiej chroniła nas wszystkich. Dofinansowaliśmy zakup sprzętu dla Szpitala Ogólnego w Grajewie oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Filia w Grajewie. To dobrze wydane pieniądze, bo ludzie, którzy tam pracują codziennie ratują nasze zdrowie i życie. Zorganizowaliśmy społeczną akcję szycia maseczek, jej efekty przerosły moje oczekiwania. Widać, że pracownicy miejskich jednostek mocno się zaangażowali i chcieli pomagać. Za co ponownie wszystkim dziękuję. Zabezpieczyliśmy w maseczki wszystkich grajewian, którzy się zgłosili do nas z taką potrzebą. Zaczęliśmy od seniorów, ponieważ są najbardziej narażeni na skutki zakażenia koronawirusem. Zdecydowaliśmy także odroczyć płatności przedsiębiorcom najbardziej poszkodowanym przez epidemię, a w uzasadnionych przypadkach je umorzyć. Pieniądze są publiczne, dlatego każda taka sytuacja jest dokładnie analizowana. Stan epidemii ogłoszony przez rząd, to niełatwy czas dla nas wszystkich. W Grajewie mamy potwierdzone przypadki zakażeń, jest to sprawdzian naszej odpowiedzialności społecznej. Musimy być nadal solidarni - dbając o siebie nawzajem, by nie ryzykować zakażenia siebie czy innych koronawirusem. Mimo poluzowania obostrzeń przez rząd apeluję: stosujmy się do zasad bezpieczeństwa, trzymajmy dystans. Ze swojej strony obecnie w porozumieniu z odpowiednimi służbami sanitarnymi robimy wszystko, co w naszej mocy, by opanować sytuację i aby miasto w miarę normalnie funkcjonowało. Urząd Miasta przez cały okres pandemii pracował, chociaż został ograniczony bezpośredni kontakt z mieszkańcami, jednak wszystkie ich sprawy były i są załatwiane terminowo. Miejskie jednostki, gdy już wznowiły swoją działalność funkcjonują z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Niestety w niektórych przypadkach nie możemy zapewnić mieszkańcom bezpiecznych warunków, dlatego też wstrzymujemy się z otwarciem np. pływalni miejskiej.  

 

Czym jest Raport o Stanie Miasta, który niebawem przedstawiony zostanie radnym podczas sesji absolutoryjnej?

 - Raport o Stanie Miasta za 2019 rok to obraz Grajewa w ostatnim roku, obejmuje najistotniejsze informacje. Raport jest elementem sesji absolutoryjnej, która prowadzi do swego rodzaju rozliczenia burmistrza przed radą miasta i przed społeczeństwem. Po przyjęciu raportu jest głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania dla burmistrza. Jeżeli otrzymam wotum zaufania, to jest to znak dla mnie, jako organu wykonawczego, że moja praca i kierunek w którym prowadzę politykę miejską jest akceptowany przez radę i radni rekomendują moją działalność społeczeństwu poprzez podjęcie uchwały o udzieleniu wotum zaufania.

Raport jest to obszerny dokument nad, którym prace trwają od kilku miesięcy, są tam informacje o działaniach miasta we wszystkich ważnych aspektach. Jedną z najważniejszych części tego dokumentu jest budżet miasta, a więc dochody, wydatki i zobowiązania. Budżet miasta za 2019 r. wykonany został po stronie dochodów w wysokości 103.183.097,97 zł. Największą pozycję dochodów własnych stanowiły dochody z tytułu podatków i opłat w skład których wchodzą m.in.: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy oraz opłaty lokalne, których realizacja wyniosła 22.792.648,73 zł tj. 22 % dochodów ogółem. Drugą co do wielkości pozycją dochodową są udziały w podatku PIT i CIT, łącznie 18.971.228,86 zł – 18 % dochodów ogółem. Dochody ze sprzedaży majątku stanowiły 0,66 % dochodów ogółem tj. 682.029,88 zł oraz pozostałe dochody stanowiące 3 % tj. 3.063.163,08 zł. Dane dotyczące struktury dochodów budżetowych w 2019 roku najlepiej przedstawia poniższy wykres:

 

Natomiast poniższa grafika przedstawia bieżące wydatki miasta w 2019 roku, po stronie wydatków wykonanie wyniosło 100.701.311,89 zł. W wydatki wliczamy wypłatę dodatków mieszkaniowych, wypłatę zasiłków i innych świadczeń socjalnych mieszkańcom miasta, wypłatę świadczenia wychowawczego, świadczenia z programu „Dobry start”, utrzymanie czystości ulic, dróg i posesji miejskich, oświetlenie ulic, usługi remontowe, zakupy materiałów niezaliczonych do zakupów inwestycyjnych, opłaty za media (energię elektryczną, c.o., ciepłą wodę itp.), usługi pocztowe, telefony, transport, odsetki od kredytów bankowych i obligacji, usługi związane z gospodarką odpadami, koszty poboru podatków i opłat lokalnych i inne koszty bieżące ponoszone przez jednostki budżetowe miasta, a także wynagrodzenia i pochodne, które obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13 – tka), składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy, odpis ZFŚS, PFRON.

W raporcie znajdziemy także informacje dotyczące ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, gospodarki majątkiem i przestrzenią, nieruchomościami. Tu jest też podjęty temat inwestycji - ich wykaz oraz wpływ - zwłaszcza tych kluczowych - na rozwój naszego miasta. Raport zawiera także rozdział o działalności w obszarze społecznym i tu mieści się między innymi Budżet Obywatelski, współpraca z organizacjami pozarządowymi czy promocja miasta. Ważne informacje stanowią te dotyczące edukacji publicznej i opieki przedszkolnej czy działalności miasta w obszarze kultury i sportu oraz pomocy społecznej. Raport zawiera także ogólne dane statystyczne z zakresu demografii i Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Gdy przyjdzie czas raportowania bieżącego roku z pewnością znajdzie się tam wiele informacji o działaniach samorządów w walce z epidemią. Ta, hamując gospodarkę, spowodowała mniejsze wpływy do budżetu miejskiego. Tak jest w całym kraju. Jak w wyniku epidemii i rządowych obostrzeń spadły w Grajewie dochody miasta z tytułu PIT?

 

 - W styczniu odnotowaliśmy wzrost o 1,21%, w lutym spadek o 0,28%, w marcu wzrost o 13,40%, w kwietniu spadek o 14,56%. Maj to już spadek o 40,01%, czyli o około 740 tysięcy złotych. Dane z czerwca, które otrzymamy z Ministerstwa Finansów zawarzą nad podjęciem niektórych decyzji dotyczących zaplanowanych wcześniej zdań do realizacji oraz tych związanych z bieżącym funkcjonowaniem miasta. Jednym słowem mniejsze wpływy ograniczają nam możliwości. 

 

Jak sobie z tym poradzimy, bo przecież wpływy z tytułu PIT, CIT i lokalnych opłat to ważna część budżetu miejskiego, a ten - w uproszczeniu - jest kasą wszystkich mieszkańców, z której finansowane są na przykład inwestycje?

 

 - Co miesiąc weryfikujemy wpływy do budżetu ze skarbu państwa, z różnego rodzaju dotacji i subwencji. Zakładamy w naszym planie wydatków takie, które są odpowiednie do dochodów. Jeżeli stwierdzamy, że na przykład w miesiącu, gdy zgodnie z planem mogliśmy dostać 1. 800 000,00 złotych, dostaliśmy 1. 100 000,00 złotych, wtedy automatycznie musimy zweryfikować wydatki, czyli po prostu je ograniczyć. Szczególnie chodzi tu o wydatki bieżące, o których mówiłem wcześniej. W obecnej chwili ciężko nam wspólnie ze skarbnikiem ocenić, jak dzisiejsza sytuacja  przełoży się na CIT oraz PIT, Wciąż monitorujemy ten stan. W chwili obecnej sytuacja nie jest stabilna, dlatego też podchodzimy do niej z dużym rozsądkiem. Pewne oszczędności miasto będzie musiało poczynić, aby zabezpieczyć naszą dalszą sytuację finansową. Większość z nich jest mocno kontrowersyjna, ale oszczędności zaczynam od „swojego podwórka”, od ogłoszenia stanu epidemii urzędnicy nie mają wypłacanych nagród. Dla dobra wszystkich mieszkańców rezygnuje z niektórych wydatków, na które mogliśmy sobie wcześniej pozwolić. Z drugiej strony miasto musi się rozwijać, a mieszkańcy oczekują realizacji zaplanowanych inwestycji. Na szczęście dzięki nadwyżce wypracowanej w 2019 roku oraz przeprowadzonych wielu trafnych operacjach finansowych związanych z zamianą nieodpowiedniego dla nas zadłużenia na korzystne obligacje pod koniec 2019 roku - dzisiaj nie zdejmujemy żadnych inwestycji. Mamy także możliwość zrealizować inwestycje, na które mieszkańcy czekają od lat, a których wykonana wcześniej dokumentacja projektowa traci swoją ważność. Rezygnacja z ich realizacji oznaczałaby ogromne niezadowolenie społeczne i ponownie wydawanie pieniędzy na dokumentację projektową. Przypomnę, że odwołanie organizacji dużego koncertu, który był planowany na 12 lipca z okazji 480-lecia nadania praw miejskich Grajewu, czy innych większych imprez sportowych którą podjęliśmy w związku z panującą epidemią i w trosce o zdrowie i życie mieszkańców, to nie są oszczędności. Pieniądze te „załatają” braki środków finansowych, których nie otrzymaliśmy ze skarbu państwa. Nie mogą zostać wykorzystane na coś „ekstra”, tylko na zabezpieczenie bieżących wydatków. Sytuacja w której się znaleźliśmy w związku z epidemią jest trudna, wymaga od nas wielu wyrzeczeń i podejmowania rozważnych decyzji. Zdrowie i życie są najważniejszą wartością, dlatego podejdźmy do niej odpowiedzialnie i z poświęceniem.  

 

- Dziękujemy za rozmowę.

Aktualności

Powrót na początek strony