OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Grajewo o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Przemysłową, Wiórową i Robotniczą w Grajewie”

Ilustracja do artykułu Zakres MPZP.jpg

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Grajewo

o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Przemysłową, Wiórową i Robotniczą w Grajewie”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz zgodnie
z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Grajewo Uchwały nr XIV/112/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Przemysłową, Wiórową i Robotniczą w Grajewie”
oraz
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie* na adres: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, w terminie 21 dni od zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Grajewo.

Złożenie wniosku oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z realizacją procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Administratorem danych osobowych wnioskodawców jest Burmistrz Miasta Grajewo. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępna pod adresem bip.um.grajewo.pl (Informacje i ogłoszenia).

* Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Burmistrz Miasta Grajewo

Dariusz Latarowski

Aktualności

Powrót na początek strony