Posiedzenie Komisji

Biuro Rady Miasta informuje, że w dniu 23 lutego 2022 r. (środa) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
 3. Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi.
 4. Informacja na temat funkcjonowania w 2021 r. Grajewskiego Centrum Kultury oraz planów na 2022 r.
 5. Informacja na temat funkcjonowania w 2021 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie oraz planów na 2022 r.
 6. Informacja na temat funkcjonowania w 2021 r. Centrum Integracji Społecznej w Grajewie oraz planów na 2022 r.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Grajewo;
  2. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenia regulaminu określającego zasady tego handlu na terenie miasta Grajewo;
  3. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału w nieruchomości na rzecz Powiatu Grajewskiego;
  4. uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy
   ulicami: Przemysłową, Wiórową i Robotniczą w Grajewie";
  5. udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji
   celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
   prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób
   Niepełnosprawnych w Grajewie;
  6. zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok
   samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Grajewie;
  7. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 r.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

Aktualności

Powrót na początek strony