Sesja Rady Miasta Grajewo i Komisje

 

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję, że dnia 22 lutego 2023 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się LIV Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad LIV Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników przeprowadzonej kontroli w zakresie form promocji miasta w 2021 r.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez miasto Grajewo w 2022 r.
 6. Informacja o wynikach sprzedaży nieruchomości gruntowych za 2022 r. i planowanych do sprzedaży
  w 2023 r.
 7. Informacja na temat stanu komunalnego zasobu lokali mieszkalnych i użytkowych w 2022 r. oraz zadań planowanych do realizacji w 2023 r.
 8. Informacja na temat działalności Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w 2022 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności;
  2. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 r.;
  3. udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie jego własnego zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy pn. Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie;
  4. udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa DP
   nr 1808B w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świackich - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
  5. zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Grajewie.
 10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 11. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
 12. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Miasta Grajewo.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie LIV Sesji Rady Miasta.

 


 

OGŁOSZENIE

 

Biuro Rady Miasta informuje, że w dniu 22 lutego 2023 r. (środa) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
 3. Informacja o wynikach sprzedaży nieruchomości gruntowych za 2022 r. i planowanych do sprzedaży
  w 2023 r.
 4. Informacja na temat stanu komunalnego zasobu lokali mieszkalnych i użytkowych w 2022 r. oraz zadań planowanych do realizacji w 2023 r.
 5. Informacja na temat działalności Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w 2022 r.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup
   posiłku lub żywności;
  2. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 r.;
  3. udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji
   celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie jego własnego zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy pn. Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie;
  4. udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji
   celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa DP
   nr 1808B w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świackich - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
  5. zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok
   samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Grajewie.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Aktualności

Powrót na początek strony