LXX Sesja Rady Miasta Grajewo i wspólne posiedzenie komisji RM

herb_Grajewa_ver_12.png

OGŁOSZENIE

 

          Uprzejmie informuję, że dnia 27 marca 2024 roku (środa) o godz. 12.00 odbędzie się LXX Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

Obrady można śledzić w Internecie pod adresem:

https://transmisja.esesja.pl/grajewoum

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad LXX Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
 4. Sprawozdanie z realizacji "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej" za 2023 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Grajewo" za rok 2023.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok, w tym "Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w mieście Grajewo na lata 2022-2024".
 7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie za 2023 rok.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
 9. Informacja na temat działalności w 2023 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 10. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa placówek oświatowych.
 11. Informacja na temat działalności w 2023 roku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym informacja na temat funkcjonowania "Białego Orlika".
 12. Informacja na temat realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta.
 13. Informacja na temat działalności w 2023 roku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie.
 14. Informacja roczna o realizacji Uchwały Nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r.
  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo.
 15. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom i kandydatom na strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie;
  2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na dz. nr 1445/3, 1445/4 i 1446/2 przy ul. Kopernika w Grajewie;
  3. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2024 rok;
  4. udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie;
  5. udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa
   z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda
   w ul. Wiórowej i Braci Świackich - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIX Sesji Rady Miasta Grajewo.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie LXX Sesji Rady Miasta.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

 

 

mgr Halina Muryjas-Rząsa

 


 

                       OGŁOSZENIE

 

          Biuro Rady Miasta informuje, że w dniu 27 marca 2024 roku (środa) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
 3. Sprawozdanie z realizacji "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej" za 2023 rok.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Grajewo" za rok 2023.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok, w tym "Miejskiego
  Programu Wspierania Rodziny w mieście Grajewo na lata 2022-2024".
 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie za 2023 rok.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
 8. Informacja na temat działalności w 2023 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 9. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa placówek oświatowych.
 10. Informacja na temat działalności w 2023 roku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym informacja na temat funkcjonowania "Białego Orlika".
 11. Informacja na temat realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta.
 12. Informacja na temat działalności w 2023 roku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie.
 13. Informacja roczna o realizacji Uchwały Nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r.
  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo.
 14. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom i kandydatom na strażaków
   ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie;
  2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
   położonego na dz. nr 1445/3, 1445/4 i 1446/2 przy ul. Kopernika w Grajewie;
  3. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2024 rok;
  4. udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji
   celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie;
  5. udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji
   celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa
   z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda
   w ul. Wiórowej i Braci Świackich - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

Aktualności

Powrót na początek strony