Wniosek za ponad 40 milionów złotych złożony!

Grajewo z lotu ptaka.JPG

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                 

                                                                   

Miasto Grajewo złożyło kompletną propozycję projektu pn. „Grajewo – miasto efektywnie zarządzane i przyjazne mieszkańcom”. To szansa na zdobycie dofinansowania w wysokości 10 mln euro, dzięki którym tereny Jeziora Brajmura, Hadesu i strzelnicy zyskają na atrakcyjności.

Miasto Grajewo uczestniczy w II etapie konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Dzięki temu miasto ma szansę na pozyskanie dofinansowania w wysokości 10 mln euro na projekty rozwojowe (inwestycyjne i nieinwestycyjne).

Kompletna propozycja projektu składa się m.in. z „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Grajewo na Lata 2021 – 2030” oraz z „Planu Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Grajewo na Lata 2021 – 2030”.

„Plan Rozwoju Lokalnego (…)”  zakłada m.in. działania skoncentrowane na rozwoju przedsiębiorczości i aktywności zawodowej, wsparcie dla biznesu, aktywizację społeczną (np. małe inwestycje z udziałem mieszkańców). W projekcie Miasto zawarło także zagospodarowanie terenów rekreacyjnych: Jeziora Brajmura, Hadesu i strzelnicy.

BRAJMURA

Prace dotyczące jeziora mają m.in. za zadanie połączenie z rzeką Ełk oraz zabezpieczenie pożądanego stanu wód; zahamowanie zanikania i zarastania jeziora. Władze Miasta myślą również o zagospodarowaniu terenu przyległego przeznaczonego na rekreację i edukację. W tym celu Miasto w 2020 r. zakupiło ok. 5 ha gruntów. Planuje się tam utworzenie kompleksu: alejek spacerowych, kładek, pomostów udostępniających jezioro i miejsca przyrodniczo wartościowe, wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze, zadaszonych miejsc biwakowych altanek, parkowych elementów małej architektury (ławki, kosze), oświetlenie, monitoring, placu zabaw przystosowanego do potrzeb wielopokoleniowych i osób z niepełnosprawnościami. Miejsce zyska także na atrakcyjności dzięki nowym nasadzeniom oraz uporządkowaniu istniejącej zieleni, budowie parkingu, drogi dojazdowej od ul. Kopernika do kompleksu przy J. Brajmura wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową oraz dalszemu skomunikowaniu kompleksu ciągiem pieszorowerowym z ul. Ełcką.

HADES

Przedsięwzięcie polega na stworzeniu miejsca rekreacyjnego, gdzie mieszkańcy będą spędzać czas wolny na terenach obejmujących obszar wokół Klubu „Hades" w Grajewie. Ten obiekt i sąsiadujący z nim park to ważny punkt na mapie kulturowej i historycznej Grajewa. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się uporządkowanie terenu i utworzenie: miejsca do koncertowania i spektakli na otwartym powietrzu (amfiteatr lub scena plenerowa z niewielkim zapleczem), miejsc do spacerów, wyprowadzania psów, otwartych wiat, punktów do piknikowych spotkań mieszkańców, skateparku, parku linowego, punktów obserwacji przyrody. Planuje się zaprojektowanie infrastruktury rekreacji, sportu i wypoczynku z zachowaniem przyrodniczych, widokowych i krajobrazowych walorów terenu.

STRZELNICA

Ponieważ w ostatnich latach Grajewo niezwykle dynamicznie rozwija się właśnie we wschodniej części, gdzie wciąż rozrasta się zarówno jednorodzinna, jak i wielorodzinna zabudowa, projekt przestrzeni publicznej uwzględnia powstanie zielonej enklawy dla mieszkańców Grajewa oraz utworzenie miejsca atrakcyjnego dla turystów.

 Teren strzelnicy ma więc zostać przekształcony w nowoczesną i proekologiczną przestrzeń miejską. Miejsce to będzie zaprojektowane z dużym udziałem zieleni, stwarzającej możliwość zabawy oraz wypoczynku i integracji dla dzieci, dorosłych, w tym seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Ideą zagospodarowania terenu jest wykorzystanie i adaptacja istniejących powojskowych wałów strzelniczych i wkomponowanie nowopowstających obiektów w istniejące ukształtowanie, zachowanie charakteru ukształtowania terenu np. dzięki zastosowaniu zielonych ścian i dachów. Powstaną tu: boiska i pola do gier, miejsca do spacerów, wyprowadzania psów, otwarte wiaty do piknikowych spotkań mieszkańców, nowe nasadzenia, drobna zabudowa obsługująca teren (szatnie, szalety itp.), place utwardzone, ciągi komunikacyjne, dojścia, dojazdy i parkingi, ścieżki rowerowe wraz z oświetleniem terenu.

Warto podkreślić, że Miasto Grajewo zakłada jednak, że ostateczny kształt wspomnianych terenów, zakres przyjętych rozwiązań, zostanie ustalony podczas pracy projektanta i wspólnych konsultacji z mieszkańcami. Społeczność lokalna współzadecyduje, w jaki sposób zostaną spełnione jej oczekiwania. Pozwoli to na wytworzenie wśród mieszkańców nawyków i umiejętności współdziałania dla dobra wspólnego.

Ponadto Plan obejmuje np. wyremontowanie lokalu po aptece na Placu Niepodległości, gdzie w przyszłości będą realizowane działania aktywizujące mieszkańców w postaci oferty atrakcyjnego spędzania czasu w różnych wymiarach: kultura, sport, wychowanie, przedsiębiorczość. Plan uwzględnia również pakiet działań skierowany do seniorów. Ponadto, dzięki realizacji projektu, budynek Urzędu Miasta Grajewo zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. „Plan rozwoju instytucjonalnego (…)” zakłada natomiast włączenie mieszkańców w sprawy Grajewa i zaangażowanie ich w rozwój naszego miasta.

Przypomnijmy, że zarys projektu pn. „Grajewo – miasto efektywnie zarządzane i przyjazne mieszkańcom”, złożony przez Miasto Grajewo w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w lipcu 2019 roku w ramach I etapu konkursu, zajął wysokie siódme miejsce spośród aż 212 zarysów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Teraz ocena wniosku potrwa około pół roku. Na przełomie marca i kwietnia powinna zostać podjęta decyzja. Wyłonionych zostanie tylko 15 miast, które otrzymają dofinansowanie. Liczymy, że Grajewo znajdzie się wśród nich.

Aktualności

Powrót na początek strony