Konkurs fotograficzny „Sleeveface – ubrani w książkę”

Plakat z informacjami o konkursie.jpg

Regulamin Konkursu fotograficznego
pn. „Sleeveface – ubrani w książkę”§1 Informacje ogólne1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo, tel. 86 272 36 28.

2. Konkurs jest organizowany z okazji Dnia Kobiet.

3. Celami konkursu są:

a) Promocja biblioteki,
b) Popularyzacja czytelnictwa,
c) Poznawanie księgozbioru biblioteki i ciekawych pozycji książkowych,
d) Rozwijanie zainteresowań i pasji fotograficznych,
e) Rozbudzanie wyobraźni.

§ 2 Warunki uczestnictwa

1. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży powyżej 16 roku życia i osób dorosłych, z wyjątkiem pracowników Organizatora i członków Jury oraz ich najbliższych rodzin.

2. Zadaniem uczestników jest wykonanie i przesłanie zdjęcia z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała zgodnie z założeniami „sleeveface”.
    Efektem wykonania takich zdjęć jest złudzenie prezentujące bardzo ciekawe połączenia sylwetki fotografowanej osoby z ukrytym książkowym alter ego.
    Im bardziej niepowtarzalne i zachwycające ujęcie, tym lepiej. Liczy się przede wszystkim pomysł naszych czytelników.

3. Prace konkursowe powinny być pracami autorskimi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca prace jest ich autorem/autorką.

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie. Fotografie powinny być zapisane w formacie jpg. Maksymalna pojemność to 10 MB, minimalna rozdzielczość 1024x768 px.

5. Prace dostarczone na konkurs stają się własnością Organizatora i nie będą zwracane Uczestnikom.

6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie i sposób dostarczenia prac1. Zgłoszenie swojego udziału w konkursie następuje poprzez wysłanie maila z załączonym zdjęciem na adres: wypozyczalnia@biblioteka.grajewo.pl lub wiadomości (Messenger) na Facebooka MBP w Grajewie z dopiskiem:


„Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem Konkursu oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na udział/w przypadku osoby niepełnoletniej – mojego dziecka i przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu do Konkursu fotograficznego pn. „Sleeveface – ubrani w książkę” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo”.


    W tytule maila należy wpisać: Konkurs fotograficzny pn. „Sleeveface – ubrani w książkę”. W mailu oraz wiadomości (Messenger) na Facebooku MBP należy podać imię i nazwisko autora, nr telefonu kontaktowego, datę urodzenia, aw przypadku osób niepełnoletnich imię i nazwisko rodzica/opiekuna. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu fotograficznego „Sleeveface – ubrani w książkę”.

2. Termin dostarczania zdjęć z dokumentami upływa z dniem 03.03.2021r. o godz. 24.00. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za trudności techniczne związane z terminowym dostarczeniem prac spowodowane czynnikami zewnętrznymi.§ 4 Założenia organizacyjne1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień regulaminu rozstrzyga Organizator.

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, o czym poinformuje na stronie internetowej Organizatora: https://biblioteka.grajewo.pl/

3. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny i nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku nadesłania zbyt małej ilości prac.

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www i profilu facebook Miejskiej Biblioteki Publiczne w Grajewie dnia 08.03.2021 r. Zwycięzcy o wynikach konkursu i formie odebrania/wręczenia nagrody zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową.§ 5 Kryteria oceny prac i nagrody1.  Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

a) oryginalność ujęcia tematu
b) technika wykonania
c) kreatywność


2. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa nagrodzi 3 najlepsze zdjęcia.

3. Laureaci otrzymają nagrody w postaci kart podarunkowych do zrealizowania w popularnej drogerii. Odbiór nagród osobisty w MBP w Grajewie po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznym.

4. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień i innego podziału nagród.

5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega dyskusji.
§ 6 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
KLAUZULA INFORMACYJNA
Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie,
Ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo, tel: (86) 272 36 28.
To oznacza, że odpowiada za ich wykorzystywanie i bezpieczeństwo. Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych informacji.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego mogą Państwo kierować pytania dotyczące swoich danych osobowych: Marcin Wieczorek, email: biuro@mwconsulting.nazwa.pl


Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i wzięcia udziału w  konkursie: „Sleeveface – ubrani w książkę”, na podstawie:


•    na podstawie Państwa zgody (art.6 ust 1 lit. a  RODO) – udzielonej poprzez akceptację regulaminu konkursu.  Podanie danych uzyskanych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

Do Państwa danych mogą mieć dostęp:

Podmioty lub organy upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, a w szczególności:
- Upoważnieni Pracownicy Administratora
- Dostawcy systemów informatycznych i usług IT , w tym systemy analityczne Facebook’a
(w przypadku zgłoszenia poprzez aplikację Messenger)
Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu procesowi podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:
•    dostępu do danych osobowych,
•    prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
•    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
•    prawo do przenoszenia danych,
•    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Nie będziemy przekazywali danych osobowych do państwa trzeciego (poza EOG) lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe przechowywane będą  przez okres trwania konkursu opisany w regulaminie a po jego upływie do 5 lat lub do momentu odwołania zgody.

§ 7 Postanowienia końcowe1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora warunków wyrażonych w niniejszym Regulaminie.

2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania prac w celach niekomercyjnych, bez wypłacania honorariów autorskich.

3. Uczestnik, przystępując do Konkursu oświadcza (w przypadku osoby niepełnoletniej – rodzic/opiekun prawny), że złożona przez niego praca jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

4. Uczestnik, przystępując do Konkursu oświadcza (w przypadku osoby niepełnoletniej – rodzic/opiekun prawny), że wyraża zgodę na przeniesienie na Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie jako organizatora konkursu wszelkich autorskich praw majątkowych na zasadzie nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i miejscowo licencji niewyłącznej, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami), a w szczególności do używania i wykorzystywania nadesłanych prac w ramach działalności statutowej Organizatora, utrwalania i zwielokrotniania techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową rozpowszechniania poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, wprowadzania do pamięci komputera, umieszczanie w sieci itp.

Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie

Aktualności

Powrót na początek strony