Sesja Rady Miasta Grajewo i Komisje

UM Grajewo 2023.JPG

OGŁOSZENIE


Biuro Rady Miasta informuje, że w dniu 31 maja 2023 r. (środa) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3. Informacja na temat zaległości podatkowych wobec miasta - wpływ ustalonych ulg i umorzeń na dochody miasta (wykonanie w 2022 roku – kierunki działania na 2023 rok).
4. Informacja na temat dochodów budżetu gminy pochodzących z udziałów w podatkach PIT i CIT oraz wpływ „Polskiego Ładu” na finanse gminy w 2023 roku.
5. Informacja o zmianach w budżecie miasta wywołanych zarządzeniami Burmistrza, w tym analiza wykorzystania rezerwy ogólnej i rezerwy celowej w I półroczu 2023 roku.
6. Informacja na temat stanu dróg miejskich po okresie zimowym, utrzymaniu dróg i zakresie prac remontowych.
7. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
8. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) sposobu załatwienia skargi wniesionej na czynności Burmistrza Miasta Grajewo;
b) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej;
c) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 rok.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.
OGŁOSZENIEUprzejmie informuję, że dnia 31 maja 2023 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się LVII Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAgProponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad LVII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja na temat zaległości podatkowych wobec miasta - wpływ ustalonych ulg i umorzeń na dochody miasta (wykonanie w 2022 roku – kierunki działania na 2023 rok).
5. Informacja na temat dochodów budżetu gminy pochodzących z udziałów w podatkach PIT i CIT
oraz wpływ „Polskiego Ładu” na finanse gminy w 2023 roku.
6. Informacja o zmianach w budżecie miasta wywołanych zarządzeniami Burmistrza, w tym analiza wykorzystania rezerwy ogólnej i rezerwy celowej w I półroczu 2023 roku.
7. Informacja na temat stanu dróg miejskich po okresie zimowym, utrzymaniu dróg i zakresie prac remontowych.
8. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
9. Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu załatwienia skargi wniesionej na czynności Burmistrza Miasta Grajewo;
b) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej;
c) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 rok.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
13. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Miasta Grajewo.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie LVII Sesji Rady Miasta.Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Halina Muryjas-Rząsa

 

Aktualności

Powrót na początek strony