Sesja i Komisje Rady Miasta Grajewo

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że dnia 29 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XIX Sesja Rady Miasta Grajewo.

Rada Miasta obradować będzie w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania
szczególnych środków ostrożności zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Informuję również, że po uzgodnieniach z Burmistrzem Miasta Grajewo, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w obradach sesji Rady Miasta.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad XIX Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

  4. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście w roku 2019 w kontekście przygotowywanego Raportu o stanie miasta Grajewo, z uwzględnieniem:

   1. ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych,

   2. porządku i bezpieczeństwa publicznego,

   3. stanu oświetlenia miasta, w tym doświetlenia przejść dla pieszych,

   4. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków – ocena realizacji inwestycji
    liniowych w mieście (wodociągi i kanalizacja),

   5. bezpieczeństwa ciepłowniczego miasta.

  5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Grajewo w 2019 r.

  6. Miasto Grajewo w kontekście zapisów „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030” –
   problemy zgłaszane podczas spotkań konsultacyjnych.

  7. Raport z konsultacji społecznych projektu dokumentu „Plan angażowania mieszkańców i partnerów społecznych miasta Grajewo na lata 2020-2022”.

  8. Działalność instytucji kultury w mieście w aspekcie zaspokajania potrzeb mieszkańców w 2019 r. (budżet, promocja, kadra). Plany na 2020 r.:

  9. Grajewskiego Centrum Kultury (GIH, CTM-MM),

  10. Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym Oddziału dla Dzieci.

  11. Informacja o promocji miasta w 2019 r. ze wskazaniem zamierzeń na 2020 r.

  12. Informacja o stypendiach szkolnych i zasiłkach szkolnych udzielanych przez miasto Grajewo
   w 2019 roku uczniom mieszkającym w Grajewie.

  13. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 r.

  1. Podjęcie uchwał w sprawach:

   1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami
    mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

   2. postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki;

   3. określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

   4. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;

   5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036;

   6. udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu;

   7. udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu;

   8. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu;

   9. przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
    pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
    COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

  2. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

  3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

  4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miasta Grajewo.

  5. Sprawy różne.

  6. Zamknięcie XIX Sesji Rady Miasta.


OGŁOSZENIE

Biuro Rady Miasta ogłasza, że odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych w dniu 29 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 9.00. Komisje obradować będą w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Informujemy również, że Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w posiedzeniu.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.

 3. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Grajewo w 2019 r.

 4. Wierzytelności i zobowiązania miasta Grajewo wg stanu na 31.12.2019 roku. Efekty działań windykacyjnych.

 5. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez Zakład Wodociągów
  i Kanalizacji w zakresie rzeczowo-finansowym – wykonanie w 2019 roku i zadań planowanych
  do wykonania w 2020 roku. Ocena realizacji inwestycji liniowych w mieście (wodociągi i kanalizacja).

 6. Sprawozdanie z działalności:

  1. Grajewskiego Centrum Kultury w mieście Grajewo za rok 2019, w tym dane o funkcjonowaniu kina, budżet, kadra, zamierzenia na 2020 r.

  2. Grajewskiej Izby Historycznej za 2019 r., środki finansowe dla GIH, kadra, zamierzenia na 2020 r.

  3. Centrum Tradycji Mleczarstwa „Muzeum Mleka” za 2019 r., środki finansowe dla CTM-MM, kadra, zamierzenia na 2020 r.

 7. Informacja na temat działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2019 r. – budżet, kadra, zamierzenia na 2020 r.

 8. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

  1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

  2. postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki;

  1. określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

  2. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;

  3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036;

  4. udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu;

  5. udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu;

  6. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu;

  7. przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 2. Sprawy różne.

 3. Zamknięcie posiedzenia.

Aktualności

Powrót na początek strony