KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ODŚNIEŻANIA

Grajewo zima.jpg

W związku ze zmianą aury na zimową, Urząd Miasta Grajewo przypomina, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grajewo, każdy właściciel i użytkownik nieruchomości, a także osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, ma szereg obowiązków związanych z uprzątnięciem m.in. śniegu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Zgodnie z przepisami, mieszkańcy zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, liści i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości

Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie i usunięcie śniegu i lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika poprzez posypywanie piaskiem lub innym podobnie działającym środkiem.

Mieszkańcy zobowiązani są także do usuwania nawisów (sopli) z dachów, okapów, rynien i innych części nieruchomości nad chodnikami, ciągami komunikacyjnymi i terenami przeznaczonymi do użytku publicznego oraz nadmiaru śniegu z dachów budynków.

Zakazuje się przerzucania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. Dopuszcza się możliwość odgarniania śniegu na pas chodnika graniczący z jezdnią w taki sposób, aby nadmiar śniegu nie spowodował zawężenia chodnika do szerokości mniejszej niż 1 metr. Zabrania się ponadto stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu.

Aktualności

Powrót na początek strony