Obowiązek sprawozdawczy dla punktów skupu

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 9nb. ust.1 i 2) każdy podmiot zbierający odpady komunalne, np. punkt skupu złomu i metali, makulatury, szkła, tworzyw sztucznych itp., jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane burmistrzowi miasta w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Do złożenia sprawozdania jest obowiązany również podmiot zbierający odpady komunalne, który w danym roku nie zbierał na terenie miasta odpadów komunalnych (tzw. sprawozdanie zerowe).

 

Wszystkie sprawozdania są przekazywane burmistrzowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (art. 9nb. ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

 

Warto dodać, że podmiot zbierający odpady komunalne, który przekazuje nierzetelne sprawozdanie podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł. Natomiast przekazanie sprawozdania po ustawowym terminie podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

 

W związku z powyższym prosimy o terminowe złożenie sprawozdania.

Aktualności

Powrót na początek strony