Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

herb_Grajewa_ver_12.png

Grajewo, 19 stycznia 2024 r.

 

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

 

 1. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Kryteria przyjęć:

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Grajewo, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w  art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn.zm) tj:

 • wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie);
 • niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie
  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoznaczne);
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoznaczne);
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoznaczne);
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie
  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoznaczne);
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie pieczą zastępczą).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
 i w postępowaniu uzupełniającym prowadzonym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr XIV/115/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r., poz. 27) tj.:

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.

dziecko, samotnego rodzica pracującego lub uczącego się w systemie dziennym

10

oświadczenie

2.

dziecko, obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym

10

oświadczenie

3.

dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

5

oświadczenie

4.

dziecko, którego rodzeństwo również ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

5

wnioski o przyjęcie dzieci

5.

dziecko, którego rodzice preferują dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej jako pierwszy wybór w składanym wniosku zgłoszeniowym

2

oświadczenie

6

dochód na osobę w rodzinie dziecka

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 1 pkt

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka wg zamieszczonego wzoru

 

Wzór:

 

100% kwoty, o której mowa w art. 5 

ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych

 ________________________________= liczba pkt.
 dochód na osobę w rodzinie dziecka

oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata

 

 

 

rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie zechcą skorzystać

z tego kryterium, nie muszą składać oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie

 

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 07 lutego do 13 lutego 2024 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym*

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 lutego 2024 r.

do 29 lutego 2024 r.

od 22 kwietnia 2024 r.

do 06 maja 2024 r.

.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01 marca 2024 r.

do 12 marca 2024 r.

od 07 maja 2024 r.

do 14 maja 2024 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13 marca 2024 r.

20 maja 2024 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 14 marca 2024 r.

do 22 marca 2024 r.

 

od 21 maja 2024 r.

 do 29 maja 2024 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 marca 2024 r.

4 czerwca 2024 r.

 

 

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  dostępny jest w przedszkolu, szkole podstawowej. Wniosek składany jest do dyrektora wybranego przedszkola, szkoły podstawowej.  Rodzic może złożyć wnioski o przyjęcie dziecka do nie więcej niż do trzech jednostek oświatowych.

 

 1. Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe
w obwodzie danej szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być  przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania  rekrutacyjnego.

Kryteria przyjęć:

Do I klasy szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr XXXII/255/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., poz. 836) tj:

 • w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt (dokumenty w posiadaniu szkoły);
 • dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w szkole - 4 pkt (dokumenty
  w posiadaniu szkoły);
 • miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły - 4 pkt (oświadczenie),
 • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców
  w zapewnieniu mu należytej opieki - 3 pkt (oświadczenie);
 • rodzic/opiekun prawny dziecka jest absolwentem szkoły - 2 pkt (oświadczenie).

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do klas I szkół podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym*

 

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 lutego 2024 r.

do 29 lutego 2024 r.

od 22 kwietnia 2024 r.

do 06 maja 2024 r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01 marca 2024 r.

do 12 marca 2024 r.

od 07 maja 2024 r.

do 14 maja 2024 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13 marca 2024 r.

20 maja 2024 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 14 marca 2024 r.

do 22 marca 2024 r.

 

od 21 maja 2024 r.

 do 29 maja 2024 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 marca 2024 r.

4 czerwca 2024 r.

 

 

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej dostępny jest w szkole podstawowej. Wniosek składany jest do dyrektora wybranej szkoły podstawowej. 

* Zgodnie z Zarządzeniem Nr 918/24 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo w roku szkolnym 2024/2025.

 

 

 

 

 

Aktualności

Powrót na początek strony