LXV Sesja Rady Miasta Grajewo i posiedzenie stałych Komisji RM

herb_Grajewa_ver_12.png

                       OGŁOSZENIE

 

          Uprzejmie informuję, że dnia 25 października 2023 roku (środa) o godz. 12.00 odbędzie się LXV Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

 

          Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

 

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad LXV Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
 4. Informacje w sprawie wyników analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe w roku szkolnym 2022/2023.
 6. Informacja na temat przyznanych stypendiów szkolnych, nagród sportowych, nagród za osiągnięcia artystyczne i inne w 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Grajewie na kadencję w latach 2024-2027;
  2. wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Miasta Grajewo do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza;
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  4. udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa
   z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda
   w ul. Wiórowej i Braci Świackich - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 9. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
 10. Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Miasta Grajewo.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie LXV Sesji Rady Miasta.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

 

 

mgr Halina Muryjas-Rząsa

 

                       OGŁOSZENIE

 

          Biuro Rady Miasta informuje, że w dniu 25 października 2023 roku (środa) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
 3. Informacja na temat wykorzystania przez kluby sportowe działające na terenie miasta Grajewo dotacji udzielanych ze środków budżetu miasta za 2022 rok.
 4. Informacja na temat przyznanych stypendiów szkolnych, nagród sportowych, nagród za osiągnięcia
  artystyczne i inne w 2023 roku.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Grajewie na kadencję w latach 2024-2027;
  2. wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Miasta Grajewo do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza;
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  4. udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji
   celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa
   z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda
   w ul. Wiórowej i Braci Świackich - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Aktualności

Powrót na początek strony