Ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej - działki na terenie Parku Solidarności

 

K O M U N I K A T

z dnia 03.02.2022r.

 

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Grajewo
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług dla ludności (mała gastronomia, usługi związane z kulturą, rozrywką, rekreacją) .

Nieruchomość przeznaczona do przetargu położona jest w Grajewie na terenie Parku Solidarności, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 1416/1, 1416/2 i 1361/39 o łącznej powierzchni 0,0877 ha. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Nieruchomość przeznaczona zostaje do wydzierżawienia na okres jednego roku.

Wydzierżawiający nie może zmieniać przeznaczenia umowy dzierżawy ani oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego wydzierżawienia.

Wydzierżawiający obowiązany jest do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawianą nieruchomością.

Czynsz dzierżawny płatny jest miesięcznie do 30 dnia każdego miesiąca .

 

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – wynosi 500,00 zł brutto miesięcznie. Czynsz uzyskany w przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT  w wysokości 23%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 07.03.2022r. o godz. 1200 w sali nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Grajewo w godz. 730 – 1530 lub telefonicznie 86 273 0824 i 86 273 0825.

 

  BURMISTRZ MIASTA

mgr Dariusz Latarowski

 

Aktualności

Powrót na początek strony