Zależy nam na szybszej budowie grajewskiego garnizonu

teren jednostki wojskowej.JPG

7 lutego 2024 r. Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo zwrócił się do Macieja Żywno Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o pomoc w realizacji strategicznej inwestycji, jaką jest budowa no­wej jednostki wojskowej 1. Dywizji Piechoty Legionów w Grajewie. Chodzi tu konkretnie o wsparcie dla zintensy­fikowania tempa prac dotyczących tworzenia Garnizonu Grajewo. Zyska na tym nasze miasto, region oraz cały kraj. Bo trzeba przypomnieć, że zwiększenie obronności Polski to odpowiedź na atak Rosji na Ukrainę i imperia­listyczne zapędy agresora. Warto jednak pamiętać także o tym, że jednostka i powrót wojska do Grajewa to nowe miejsca pracy w mieście oraz solidne umocnienie gospo­darki lokalnej.

 

- Liczymy na to, że wsparcie Pana Macieja Żywno Wice­marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na szczeblu kra­jowym oraz Jego koordynacja działań pomiędzy władzami lokalnymi a rządem centralnym przyspieszy proces budowy jednostki w naszym mieście – wyjaśnia Burmistrz.

Przypomnijmy, że ten proces rozpoczął się od zaanga­żowania samorządu miejskiego już w sierpniu 2022 roku. Miasto Grajewo przygotowało kompleksową ofertę inwesty­cyjną, aby sprostać potrzebom obronności i bezpieczeństwa wschodniej części Rzeczypospolitej Polskiej. Efektem tych prac było zawarte 19 listopada 2022 r. porozumienie pomię­dzy Skarbem Państwa, Ministrem Obrony Narodowej, repre­zentowanym przez ówczesnego Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka a Miastem Grajewo, reprezentowanym przez Dariusza Latarowskiego Burmistrza Miasta.

- Dodatkowo, jako wyraz naszego zaangażowania, prze­kazaliśmy 11 stycznia 2023 r., w formie darowizny, nieru­chomość niezabudowaną na rzecz Skarbu Państwa - Rejo­nowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie o powierzchni 22,8438 ha pod budowę nowej jednostki wojskowej - Garnizo­nu Grajewo, co jest dowodem naszego zobowiązania do wspie­rania tego strategicznego przedsięwzięcia – dodaje Burmistrz.

W sumie łączna powierzchnia nowej jednostki wojskowej w granicach administracyjnych miasta sięga niemal 60 hektarów.

Ponadto na końcowym etapie planowane jest również do­konanie sprzedaży nieruchomości, co stanowi istotny krok w realizacji tego projektu. Miasto Grajewo w trybie bezprzetar­gowym sprzedaje na rzecz Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego -nieruchomość niezabudowaną z przeznacze­niem pod budownictwo wielorodzinne o łącznej powierzchni 0,7155 ha, na którą Rada Miasta Grajewo udzieliła bonifikaty w wysokości 20 procent jej ceny (mogą tu stanąć wybudowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej bloki z mieszka­niami dla żołnierzy grajewskiej jednostki wojskowej).

Poprzedni Wojewoda Podlaski 30 października 2023 r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie jednostki wojskowej w Grajewie wraz z infrastruk­turą techniczną. To bardzo istotna decyzja, która umożliwia rozpoczęcie konkretnych działań w ramach całego proobron­nego projektu.

Jak już wielokrotnie argumentowaliśmy na łamach Ga­zety Grajewskiej, oczekiwania mieszkańców wobec budo­wy jednostki wojskowej są ogromne. Wielu grajewian widzi w tej inwestycji szansę na poprawę warunków życia oraz perspektyw zawodowych dla siebie i swoich rodzin. To zda­nie podziela również obecny Pan Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski, który mówił o tym w wywiadzie opublikowa­nym w poprzednim wydaniu Gazety Grajewskiej.

Nowe miejsca pracy nie tylko wpłyną pozytywnie na sta­bilność ekonomiczną regionu, ale także przyczynią się do podniesienia jakości życia poprzez zwiększenie dostępu do pracy oraz wzrostu dochodów. Ponadto obecność jednostki wojskowej w okolicy przyniesie wzrost poczucia bezpieczeń­stwa, zarówno poprzez zwiększenie obecności sił zbrojnych, jak i poprawę współpracy w obszarze obronności. Miesz­kańcy liczą na to, że ta inwestycja przyniesie realne korzyści społeczności lokalnej oraz przyczyni się do długotrwałego rozwoju i stabilności regionu. Co najważniejsze, powrót woj­ska do Grajewa nie tylko podniesie rangę miasta, ale także zniweluje różnice rozwojowe tego regionu Polski.

Jednakże po stronie Miasta Grajewo pojawia się sze­reg wyzwań, takich jak wybudowanie nowej sieci wodo­ciągowej i kanalizacyjnej oraz sieci ciepłowniczej, zasi­lających garnizon. Wstępna wycena wybudowania tylko sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oscyluje na kwotę 1 713 671,39 zł brutto. Pewnym jest, że te nakłady finanso­we zwrócą się w perspektywie czasowej. Raz, że Przedsię­biorstwo Energii Cieplnej Sp. z o.o, w Grajewie oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie zyskają na dekady so­lidnego odbiorcę płacącego rachunki. Dwa, że kasę miejską rok w rok zasilać będą podatki, które płacić będzie wojsko za obszar rozległego garnizonu położonego przecież w obrębie granic administracyjnych miasta.

W kontekście koordynacji działań Miasta Grajewo i Ministerstwa Obrony Narodowej istotną rolę może ode­grać wsparcie Pana Macieja Żywno Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Jak najszybsze rozpoczęcie prac dotyczących tworzenia stacjonarnej jednostki wojskowej umożliwi Miastu Grajewo zaplanowanie budowy sieci wo­dociągowej i kanalizacyjnej oraz zapewnienie dostaw energii cieplnej.

Aktualności

Powrót na początek strony