O obowiązku zapewnienia odbioru odpadów z działek rekreacyjnych

ilustracja_ segregacja.jpg

            W myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt, burmistrz, lub prezydent miasta sprawuje kontrolę ich przestrzegania i stosowania. Na tej podstawie pracownicy Urzędu Miasta Grajewo, działający w imieniu Burmistrza Miasta, przeprowadzili w pierwszej połowie czerwca tego roku kontrole miejsc gromadzenia odpadów na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Kontrolom poddane zostały wszystkie funkcjonujące na terenie Grajewa ogrody działkowe. Pracownicy urzędu sprawdzali nie tylko wyposażenie wskazanych miejsc w pojemniki do segregacji odpadów, stan otoczenia, ale również umowy na odbieranie odpadów podpisane z uprawnionym podmiotem.

W ostatnim czasie zaobserwowano, iż w miejscach gromadzenia odpadów na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych i w ich pobliżu, powstają wysypiska odpadów gromadzonych poza pojemnikami, których nie ma w ogóle, bądź są w ilości niewystarczającej i nieadekwatnej do potrzeb użytkowników. Kontrole w niektórych przypadkach potwierdziły ten fakt.

Na części ogrodów sytuacja jest dobra. Są one wyposażone w pojemniki przeznaczone do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów, zabezpieczone przed dostępem osób z zewnątrz, niekiedy monitorowane systemem wizyjnym i raczej nie zdarzają się na nich sytuacje przepełniania pojemników, lub też tworzenia się miejsc zalegania odpadów segregowanych nieprawidłowo, bądź nie segregowanych w ogóle.

Niestety są ogrody, na terenie których sytuacja jest wręcz katastrofalna. W największym z ogrodów nie prowadzi się segregacji w ogóle. Miejsce nie jest wyposażone w pojemniki do segregacji, a w wyznaczonym miejscu zalegają ogromne ilości odpadów zmieszanych. Z kolei w innym z ogrodów co prawda jest wyznaczone miejsce do gromadzenia i segregacji odpadów, ale jest to miejsce wyposażone w pojedyncze worki, które nie są praktycznie w ogóle wykorzystywane, zaś osoby korzystające ze swoich działek wszystkie odpady zabierają do pojemników znajdujących się w miejscach swojego zamieszkania. Takie działanie, tj. transportowanie odpadów powstających na terenie ogrodów działkowych do śmietników zlokalizowanych na innych nieruchomościach, jest niedopuszczalne. Odpady powstające na danej nieruchomości, powinny być z niej odebrane, a obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników i poniesienia kosztów odebrania odpadów spoczywa na właścicielu, lub zarządcy nieruchomości.

Burmistrz Miasta Grajewo przypomina zatem o obowiązku zapewnienia odbioru odpadów z działek rekreacyjnych położonych na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych, poprzez wyposażenie tych nieruchomości, na których problem jest szczególnie widoczny i uciążliwy, w pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w takiej ilości, aby wypełnić obowiązek selektywnego zbierania takich odpadów jak plastik i metal, szkło, papier, bioodpady, odpady zmieszane i zapobiec powstawaniu dzikich wysypisk wokół przepełnionych pojemników. Ponadto przestrzega się wszystkich użytkowników tych terenów przed „podrzucaniem” odpadów z ogrodów do pojemników zlokalizowanych na działkach prywatnych w zabudowie jednorodzinnej oraz do pojemników w zabudowie wielorodzinnej i przerzucaniem kosztów odbierania tych odpadów z użytkowników ogrodów działkowych na całą społeczność miasta.

Aktualności

Powrót na początek strony