INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW OS. JANA PAWŁA II I UL. LEGIONOSTÓW

herb.jpg

Burmistrz Miasta Grajewo informuje, iż w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na os. Jana  Pawła II i Legionistów w Grajewie”, mieszkańcy os. Jana Pawła II i Legionistów zobowiązani są do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej zawarty jest w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r., poz. 1297 z późn. zm.).

Wobec powyższego właściciele nieruchomości, do których nie zostało zaprojektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej położonych na os. Jana Pawła II i Legionistów, zobligowani są do wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w okresie realizacji powyższej inwestycji.

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość – przed wybudowaniem sieci kanalizacyjnej - została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Jeżeli sieć kanalizacyjna zostanie wybudowana, to posiadanie zbiornika bezodpływowego (szamba), nawet spełniającego wszelkie wymagania, nie zwalnia
z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

W przypadku uchylania się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku, Burmistrz Miasta Grajewo wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz ma możliwość nałożenia sankcji grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia  17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.).

W celu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej należy złożyć wniosek
o wydanie warunków technicznych przyłączenia w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji 
w Grajewie, ul. H. Sienkiewicza 34, 19 – 200 Grajewo, tel. 086 272 37 40.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji projektowej realizowanego zadania dostępne są w Urzędzie Miasta Grajewo -  Referat Inwestycji, tel. 86 273 08 29.

 

Aktualności

Powrót na początek strony