XXVII Sesja Rady Miasta Grajewo i wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo

Uprzejmie informuję, że dnia 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Informuję również, że po uzgodnieniach z Burmistrzem Miasta Grajewo, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udzia-łu w obradach sesji Rady Miasta.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja o pozyskanych w 2020 r. środkach pozabudżetowych, w tym z funduszy unijnych.
5. Informacja na temat realizacji inwestycji drogowych za 10 miesięcy 2020 r.
6. Informacja o współpracy miasta Grajewo z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz
o współpracy międzynarodowej miasta Grajewo w 2019 r.
7. Raport z konsultacji społecznych projektu dokumentu „Współzarządzanie procesem rewitalizacji Miasta Grajewo – model inspirowany rozwiązaniami włoskimi z Turynu”.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli przedszkoli miejskich w Grajewie
w zakresie rekrutacji dzieci do placówek w 2020 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.;
b) przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024;
c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności;
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi
dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
e) przyjęcia dokumentu pn. "Współzarządzanie procesem rewitalizacji Miasta Grajewo – model
inspirowany rozwiązaniami włoskimi z Turynu";
f) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;
g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036;
h) wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020;
i) uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2021 rok;
j) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata 2021-2036.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
12. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miasta Grajewo.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie XXVII Sesji Rady Miasta.

 

                                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Miasta
                                                                                                                                  mgr Halina Muryjas-Rząsa

 Biuro Rady Miasta ogłasza, że odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych w dniu 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9.00.  Komisje obradować będą w sali widowiskowej
Grajewskiego Centrum Kultury.


W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Informujemy również, że Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w posiedzeniu.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg


Proponowany porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3. Informacja o pozyskanych w 2020 r. środkach pozabudżetowych, w tym z funduszy unijnych.
4. Informacja na temat realizacji inwestycji drogowych za 10 miesięcy 2020 r.
5. Informacja na temat realizacji programów: Program Rodzina 500+ oraz Dobry Start w mieście
Grajewo w 2019 r.
6. Informacja o współpracy miasta Grajewo z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz
o współpracy międzynarodowej miasta Grajewo w 2019 r.
7. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.;
b) przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024;
c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności;
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi
dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
e) przyjęcia dokumentu pn. "Współzarządzanie procesem rewitalizacji Miasta Grajewo – model
inspirowany rozwiązaniami włoskimi z Turynu";
f) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;
g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036;
h) wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020;
i) uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2021 rok;
j)  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata 2021-2036.
8. Propozycje planów pracy Komisji Rady Miasta na 2021 r.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Aktualności

Powrót na początek strony