Sesja Rady Miasta Grajewo i Komisje

UM Grajewo.JPG

OGŁOSZENIE


Uprzejmie informuję, że dnia 26 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się LV Sesja Ra-dy Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

    Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad LVI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja dotycząca realizacji "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w 2022 roku".
5. Polityka społeczna miasta – działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
a) ocena zasobów pomocy społecznej w roku 2022,
b) realizacja programów "Rodzina Trzy+" oraz "Grajewska Karta Seniora",
c) zabezpieczenie miejsc noclegowych dla osób bezdomnych.
6. Informacja na temat działalności jednostek organizacyjnych miasta na rzecz środowiska seniorów, osób niepełnosprawnych w tym:
a) Klubu Seniora,
b) Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomocna Dłoń”,
c) Świetlicy Środowiskowej „Przystań”.
7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 za 2022 rok.
8. Informacja na temat działalności Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
w tym funkcjonowanie Klubu „Zdrowie i Trzeźwość”.
9. Informacja o działalności Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie - dane za 2022 rok w porównaniu do roku 2021, wnioski.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za pojemniki dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
d) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 r.;
e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2023-2033.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
13. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Miasta Grajewo.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie LVI Sesji Rady Miasta.Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa

OGŁOSZENIE


Biuro Rady Miasta informuje, że w dniu 26 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3. Analiza przygotowania zewnętrznych obiektów do użytkowania (place zabaw, boiska sportowe itp.).
4. Informacja dotycząca realizacji "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w 2022 roku".
5. Polityka społeczna miasta – działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
a) ocena zasobów pomocy społecznej w roku 2022,
b) realizacja programów "Rodzina Trzy+" oraz "Grajewska Karta Seniora",
c) zabezpieczenie miejsc noclegowych dla osób bezdomnych.
6. Informacja na temat działalności jednostek organizacyjnych miasta na rzecz środowiska seniorów, osób niepełnosprawnych w tym:
a) Klubu Seniora,
b) Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomocna Dłoń”,
c) Świetlicy Środowiskowej „Przystań”.
7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 za 2022 rok.
8. Informacja na temat działalności Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
w tym funkcjonowanie Klubu „Zdrowie i Trzeźwość”.
9. Informacja o działalności Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie - dane za 2022 rok w porównaniu do roku 2021, wnioski.
10. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za pojemniki dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
d) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 rok;
e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2023-2033.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.

 

Aktualności

Powrót na początek strony