XXII Sesja Rady Miasta Grajewo i wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta

Ilustracja do artykułu Herb_Grajewa (1).jpg

OGŁOSZENIE

Biuro Rady Miasta ogłasza, że odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych w dniu 26 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 9.00. Komisje obradować będą w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Informujemy również, że Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w posiedzeniu.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.

3. Informacja na temat stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Grajewo za I półrocze 2020 r.

4. Informacja dyrektorów szkół i przedszkoli w sprawie przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021.

5. Informacja o zrealizowanych w czasie wakacji zajęciach sportowych i artystycznych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez miasto Grajewo i jednostki organizacyjne miasta Grajewo w okresie wakacji szkolnych w roku 2020.

6. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie w I półroczu 2020 r.

7. Sprawozdanie z realizacji programu Karta Dużej Rodziny oraz z funkcjonowania programu Grajewskiej Karty Seniora.

8. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia wniosku skierowanego do Rady Miasta Grajewo;

b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji;

c) przyjęcia programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2020-2022;

d) nadania nazw ulic;

e) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał;

f) upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustalania prawa do dodatków energetycznych;

g) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;

h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

i) upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych;

j) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;

k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036;

l) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową przez miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie posiedzenia.


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że dnia 26 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXII Sesja Rady Miasta Grajewo.

Rada Miasta obradować będzie w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Informuję również, że po uzgodnieniach z Burmistrzem Miasta Grajewo, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w obradach sesji Rady Miasta.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wręczenie nagród w konkursie o Nagrodę Burmistrza Miasta Grajewo na przygotowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznych zagospodarowania terenów obejmujących obszar „Strzelnicy” oraz obszar wokół klubu „Hades” położonych w mieście Grajewo.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

5. Informacja na temat stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Grajewo za I półrocze 2020 r.

6. Informacja dyrektorów szkół i przedszkoli w sprawie przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021.

7. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie w I półroczu 2020 r.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli zleconej przez Radę Miasta Grajewo.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia wniosku skierowanego do Rady Miasta Grajewo;

b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji;

c) przyjęcia programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w mieście Grajewo na lata 2020-2022;

d) nadania nazw ulic;

e) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał;

f) upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustalania prawa do dodatków energetycznych;

g) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;

h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

i) upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych;

j) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;

k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036;

l) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową przez miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu.

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

11. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

12. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miasta Grajewo.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie XXII Sesji Rady Miasta.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Aktualności

Powrót na początek strony