Sesja Rady Miasta Grajewo i Komisje


OGŁOSZENIE

 Biuro Rady Miasta informuje, że w dniu 29 marca 2023 r. (środa) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3. Informacja na temat działalności w 2022 r. Grajewskiego Centrum Kultury, w tym Grajewskiej Izby
Historycznej, Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka, Miejskiej Orkiestry Dętej OSP i Zespołu Pieśni i Tańca „Grajewianie”.
4. Informacja na temat działalności w 2022 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym Oddziału dla Dzieci.
5. Informacja na temat działalności w 2022 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie
z uwzględnieniem analizy finansowej funkcjonowania Pływalni Miejskiej.
6. Informacja roczna o realizacji Uchwały Nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo.
7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w mieście Grajewo na lata
2022-2024 za 2022 r.
8. Informacja na temat finansowania zadań w obszarze działalności inwestycyjnej w 2023 roku, dochodów własnych i pomocowych, planowania a stanu faktycznego oraz ich wpływu na terminowość realizacji inwestycji.
9. Informacja dotycząca efektów obowiązkowego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej
w budynkach użyteczności publicznej za grudzień 2022 r.
10. Informacja na temat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w aspekcie rzeczowo-finansowym w 2022 r. oraz  zadania planowane do realizacji w 2023 r. (w tym inwestycje liniowe).
11. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 dla mieszkańców miasta Grajewo;
b) wyboru przedstawiciela miasta Grajewo do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Łomżyńskie Forum Samorządowe”;
c) przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego pomiędzy ulicami Topolową i Ekologiczną oraz Kościołem pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie";
d) określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony;
e) uchylająca Uchwałę Nr XXVIII/224/21 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomo-ści jako lokalu mieszkalnego;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grajewo;
g) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta Grajewo w 2023 r.”;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej,określenia wysokości zasad ustalana
i poboru oraz terminów jej płatności”;
i) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
j) ustalenia stawek opłat za pojemniki dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne;
k) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 r.;
l) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2023-2033.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.


OGŁOSZENIE

    Uprzejmie informuję, że dnia 29 marca 2023 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się LV Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

    Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg


Proponowany porządek posiedzenia:


1. Otwarcie obrad LV Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja na temat działalności w 2022 r. Grajewskiego Centrum Kultury, w tym Grajewskiej Izby Historycznej, Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka, Miejskiej Orkiestry Dętej OSP i Zespołu Pieśni i Tańca „Grajewianie”.
5. Informacja na temat działalności w 2022 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym Oddziału dla Dzieci.
6. Informacja na temat działalności w 2022 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie
z uwzględnieniem analizy finansowej funkcjonowania Pływalni Miejskiej.
7. Informacja roczna o realizacji Uchwały Nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo.
8. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w mieście Grajewo na lata 2022-2024 za 2022 r.
9. Informacja na temat finansowania zadań w obszarze działalności inwestycyjnej w 2023 roku, dochodów własnych i pomocowych, planowania a stanu faktycznego oraz ich wpływu na terminowość realizacji inwestycji.
10. Informacja dotycząca efektów obowiązkowego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej
i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej za grudzień 2022 r.
11. Informacja na temat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w aspekcie rzeczowo-finansowym w 2022 r. oraz  zadania planowane do realizacji w 2023 r. (w tym inwestycje liniowe).
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 dla mieszkańców miasta Grajewo;
b) wyboru przedstawiciela miasta Grajewo do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Łomżyńskie Forum Samorządowe”;
c) przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Topolową i Ekologiczną oraz Kościołem pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie";
d) określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony;
a) uchylająca Uchwałę Nr XXVIII/224/21 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grajewo;
c) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
na terenie miasta Grajewo w 2023 r.”;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej,określenia wysokości zasad ustalania i poboru oraz terminów jej płatności”;
e) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
f) ustalenia stawek opłat za pojemniki dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne;
g) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 r.;
h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2023-2033.
13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
14. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
15. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Miasta Grajewo.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie LV Sesji Rady Miasta.

Aktualności

Powrót na początek strony