Sesja Rady Miasta Grajewo i Komisje

UrządMiasta Grajewo.JPG

OGŁOSZENIE    Biuro Rady Miasta informuje, że w dniu 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3. Informacja o programach i projektach finansowanych z udziałem środków zewnętrznych oraz kwoty po-zyskanego dofinansowania.
4. Informacja na temat realizacji inwestycji drogowych za 10 miesięcy 2022 r.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Grajewo;
b) wystąpienia miasta Grajewo ze Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy;
c) przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2023 r.;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi
Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie;
e) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji
celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Projekt
oraz przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem - w związku z Covid-19;
f) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 r.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

OGŁOSZENIE    Biuro Rady Miasta informuje, że w dniu 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3. Informacja o programach i projektach finansowanych z udziałem środków zewnętrznych oraz kwoty po-zyskanego dofinansowania.
4. Informacja na temat realizacji inwestycji drogowych za 10 miesięcy 2022 r.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Grajewo;
b) wystąpienia miasta Grajewo ze Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy;
c) przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2023 r.;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi
Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie;
e) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji
celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Projekt
oraz przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem - w związku z Covid-19;
f) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 r.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Aktualności

Powrót na początek strony