Sesja Rady Miasta Grajewo i Komisje

UrządMiasta Grajewo.JPG

Uprzejmie informuję, że dnia 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się LI Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

    Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad LI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja na temat realizacji inwestycji drogowych za 10 miesięcy 2022 r.
5. Informacja na temat realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w latach 2021-2022.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Grajewo;
b) wystąpienia miasta Grajewo ze Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy;
c) przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie;
e) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Projekt oraz przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem - w związku z Covid-19;
f) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 r.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
9. Przyjęcie protokołu z XLIX oraz L Sesji Rady Miasta Grajewo.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie LI Sesji Rady Miasta.Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Halina Muryjas-Rząsa


OGŁOSZENIE    Biuro Rady Miasta informuje, że w dniu 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3. Informacja o programach i projektach finansowanych z udziałem środków zewnętrznych oraz kwoty po-zyskanego dofinansowania.
4. Informacja na temat realizacji inwestycji drogowych za 10 miesięcy 2022 r.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Grajewo;
b) wystąpienia miasta Grajewo ze Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy;
c) przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2023 r.;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi
Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie;
e) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji
celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Projekt
oraz przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem - w związku z Covid-19;
f) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 r.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Aktualności

Powrót na początek strony