Sesja Rady Miasta Grajewo i Komisje

UM Grajewo 2023.JPG

OGŁOSZENIE    Uprzejmie informuję, że dnia 29 listopada 2023 roku (środa) o godz. 12.00 odbędzie się LXVI Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

    Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad LXVI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Grajewo w 2023 roku.
5. Informacja na temat stanu przygotowania miasta do zimy 2023/2024.
6. Informacja o stanie realizacji inwestycji drogowych za trzy kwartały 2023 roku.
7. Informacja na temat programów i projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych oraz kwot pozyskanego dofinansowania w 2023 roku – analiza porównawcza do 2022 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych mieszkańców Miasta Grajewo;
b) zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej;
c) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku ce-lowego na zakup posiłku lub żywności;
d) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Grajewa w formie posiłku dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole” na lata 2024 – 2028;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie;
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości;
h) zobowiązania Burmistrza Miasta Grajewo do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieru-chomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
i) przyjęcia  „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Grajewo na lata 2024 – 2027 z perspektywą na lata 2028 – 2031”;
j) przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok;
k) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 rok.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
11. Przyjęcie protokołów z LXIV i LXV Sesji Rady Miasta Grajewo.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie LXVI Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Halina Muryjas-RząsaOGŁOSZENIE


Biuro Rady Miasta informuje, że w dniu 29 listopada 2023 roku (środa) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.
Proponowany porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3. Informacja na temat kosztów ponoszonych przez miasto na naprawy dewastacji infrastruktury komunal-nej oraz kosztów ponoszonych celem likwidacji dzikich wysypisk w 2023 roku na tle lat poprzednich.
4. Informacja na temat stanu przygotowania miasta do zimy 2023/2024.
5. Informacja o stanie realizacji inwestycji drogowych za trzy kwartały 2023 roku.
6. Informacja na temat programów i projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych oraz kwot pozyskanego dofinansowania w 2023 roku – analiza porównawcza do 2022 roku.
7. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych mieszkańców Miasta Grajewo;
b) zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej;
c) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności;
d) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Grajewa w formie posiłku dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole” na lata 2024 – 2028;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie;
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości;
h) zobowiązania Burmistrza Miasta Grajewo do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
i) przyjęcia  „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Grajewo na lata 2024 – 2027 z perspektywą na lata 2028 – 2031”;
j) przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok;
k) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2023 rok.
8. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.
Aktualności

Powrót na początek strony