XXX Sesja Rady Miasta Grajewo i wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo

herb_Grajewa_ver_12.png

 

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że dnia 31 marca 2021 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXX Sesja Rady Miasta Grajewo.

Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

  4. Informacja dyrektorów szkół podstawowych o działaniach podjętych w okresie pandemii
   COVID-19.

  5. Informacja na temat działalności Grajewskiego Centrum Kultury w 2020 r. oraz plany na 2021 r.

  6. Informacja na temat działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie w 2020 r. oraz plany
   na 2021 r.

  7. Informacja na temat funkcjonowania targowicy miejskiej w 2020 r.

  8. Informacja roczna o realizacji Uchwały Nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r.
   w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez miasta Grajewo.

  9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2020 r.

  10. Podjęcie uchwał w sprawach:

   1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi
    dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

   2. uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich i Partyzantów w Grajewie";

   3. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej -
    Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Grajewie;

   4. zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za rok 2020 samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Grajewie;

   5. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 r.;

   6. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2021-2036;

   7. przeprowadzenia konsultacji spo0łecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2022 r.;

   8. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

  11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

  1. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

  2. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miasta Grajewo.

  3. Sprawy różne.

  4. Zamknięcie XXX Sesji Rady Miasta.

  Przewodnicząca Rady Miasta

  mgr Halina Muryjas-Rząsa


  OGŁOSZENIE

  Biuro Rady Miasta ogłasza, że odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych w dniu 31 marca 2021 r. (środa) o godz. 9.00. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.

  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

  Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

  https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

  Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.

  3. Informacja na temat działalności Grajewskiego Centrum Kultury w 2020 r. oraz plany na 2021 r.

  4. Informacja na temat działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie w 2020 r. oraz plany
   na 2021 r.

  5. Informacja na temat funkcjonowania targowicy miejskiej w 2020 r.

  6. Informacja roczna o realizacji Uchwały Nr V/29/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2011 r.
   w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez miasta Grajewo.

  7. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

   1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi
    dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

   2. uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
    pomiędzy ulicami: Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich i Partyzantów w Grajewie";

   3. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
    na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej -
    Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Grajewie;

   4. zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za rok 2020 samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Grajewie;

   5. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 r.;

   6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2021-2036;

   7. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2022 r.;

   8. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  9. Sprawy różne.

  10. Zamknięcie posiedzenia.

   

   

  Aktualności

  Powrót na początek strony