Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych - możliwość wyłączenia się z zorganizowanego przez Miasto Grajewo systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6c ust. 3c, w związku z ust 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), Miasto Grajewo informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbieranie odpadów komunalnych na terenie miasta Grajewo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych od 1 lipca 2022 r.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Grajewo, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, włączeni do gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, mogą w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. do dnia 6 czerwca 2022 r., złożyć Burmistrzowi Miasta Grajewo, pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Miasto. W nawiązaniu do art. 6c ust. 3a ustawy w  oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę (posiadającego wpis w Rejestrze Działalności Regulowanej), z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Złożone oświadczenie wraz z kopią umowy będzie obowiązywać od dnia 7 czerwca 2022 roku. Jego odwołanie będzie możliwe na zasadach wynikających z ustawy, w szczególności art. 6c ust. 3a, 3c, 3e.

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy można składać na adres: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo.

Aktualności

Powrót na początek strony